Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1000 Прието с Протокол № 39/15.11.2018 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.124 от Закона за публичните финанси,  Общинският съвет  реши:
І. Приходи – държавни дейности
§ 2405 „Приходи от наеми на имущество“ СУПНЕ „Фридрих Шилер“               +1 300лв.
§3619 „Други неданъчни приходи“                                                                              +222лв.
СУЕЕ „Свети Константин-Кирил Философ“    +108лв.
ОУ „Васил Априлов“                                           +114лв.
Всичко приходи държавна дейност:                                                                     +1 522лв.
ІІ. Приходи – местни дейности –
РБ „Любен Каравелов“
§ 2405 „Приходи от наеми на имущество“                                                               +2 000лв.
§2404 „ Нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция“                   +1 000лв.
§3619 „Други неданъчни приходи“                                                                           +6 000лв.
Всичко приходи местна дейност                                                                            +9 000лв. 
Всичко приходи по бюджета:                                                                               +10 522лв.
ІІІ. Разходи – държавни дейности
ФУНКЦИЯ „Образование“
Дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“
§1015 „Материали“                                                                                                     +1 408лв.
СУЕЕ „Свети Константин-Кирил Философ“           +108лв.
СУПНЕ „Фридрих Шилер“                                     +1 300лв.
§1020 „Външни услуги“                                                                                                +114лв.
ОУ „Васил Априлов“                                                  +114лв.
Всичко за дейност:                                                                                                    +1 522лв.
Всичко за функция:                                                                                                  +1 522лв.                                                                                       
Всичко разходи държавни дейности:                                                                    +1 522лв.
ІV. Разходи – местни дейности
ФУНКЦИЯ   „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“
Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на улична мрежа“
§5100 „Основен ремонт“                                                                                                     0лв.
Обект „Реконструкция на ул. „Потсдам“ и свързването й с пътен
възел бул. „България“- бул. „Липник“ гр. Русе“
 било: 1 717 671лв./става: 1 922 778лв.                                                                 +205 107лв.
Обект „Основен ремонт на първостепенна и второстепенна улична
мрежа на гр. Русе – район 1 и 2 /район 1 заключен между
бул. „Цар Освободител“ – бул. „Генерал Скобелев“-
бул. „Придунавски“ – бул. „Фердинанд“, включително самите
булеварди в съответния участък; район 2 заключен между
бул. „Цар Освободител“ – ул. „Стефан Стамболов“ –
 бул. „Генерал Скобелев“, включително самите улици и
булеварди в съответния участък“ било: 3 216 207лв./става:3 079 444лв.          -136 763лв.
Обект „Основен ремонт на първостепенна и второстепенна улична
мрежа на гр. Русе – район 3, 4 и 5/ район 3 заключен между
 бул.“Фердинанд“ – бул. „Придунавски“- ул. „Майор Атанас
Узунов“ – бул. „Съединение“, включително самите улици и
булеварди в съответния участък; район 4 кв. „Възраждане“
 и кв. „Ялта“; район 5 кв. „Здравец“
било: 2 894 016лв./става:2 876 732лв.                                                                      -17 284лв.
Обект „Основен ремонт на първостепенна и второстепенна улична
 мрежа на гр. Русе – район 6, 7, 8 и 9 /район 6 кв. „Родина“;
 район 7 кв. „Чародейка“; район 8 кв. „Дружба 3“; район 9
кв. „Дружба 1“ и кв. „Дружба 2“/ било:3 232 000лв./става:3 180 940лв.              -51 060лв.
Всичко за дейност:                                                                                                             0лв. 
Всичко за функция:                                                                                                           0лв.                                                   
Всичко разходи местни дейности:                                                                                  0лв.
V. Разходи – държавни дейности дофинансирани с общински приходи
ФУНКЦИЯ „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“
Дейност 751 „Библиотеки с национален и регионален характер“
§1015 „Материали“                                                                                                     +5 000лв.
§1016 „Вода, горива и енергия“                                                                                 +2 000лв.
§1020 „Външни услуги“                                                                                             +2 000лв.
Всичко за дейност:                                                                                                    +9 000лв.
Всичко за функция:                                                                                                  +9 000лв. 
Всичко разходи дофинансиране:                                                                           +9 000лв.                                                                      
Всичко разходи по бюджета                                                                                  +10 522лв. 
VІ. Корекции в Инвестиционната програма за 2018г. с целеви и собствени средства:
 
Наименование на обекта
Финансиране с целеви средства /било/
Финансиране с целеви средства /става/
Финансиране със собствени средства /било/
Финансиране със собствени средства /става/
Корекция „+“/“-„
§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“
Дейност 619 „Др. дейности по жил. строителство, благоустр. и рег. развитие“
Обект „Системи за видеонаблюдение на „Паметника на моряка“ и „Пробивът Кауфланд“
 
§5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти“
Дейност 604 „Осветление на улици и площади“
Обект „ Осветление по главен път 1-2 Русе-Разград –проектиране“
Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на улична мрежа“
Обект „Изграждане на обслужваща улица пред бл.73, 75, 77, 79, 81 на ул. „Мальовица“, гр. Русе“
Обект „Изграждане на улица към Драгажен флот, гр. Русе- проектиране
Обект „Изграждане на улица към местност „Христо Македонски“ –проектиране
Дейност 619 „Др. дейности по жил. строителство, благоустр. и рег. развитие“
Обект „Обновяване на 20 бр. детски площадки – АН+СМР и проектиране   за обновяване на 25бр. детски площадки – 22 000 лв., гр. Русе“
Обект „Проектиране за благоустрояване:
 1. Кв.857 и кв.856, кв. „Дружба1“ около жилищни блокове „Мир“, „Гоце Делчев“, “Енерго“, „Люляк“ / обслужващи пътища и паркинги, детска площадка, алеи, озеленяване, ел.осветление/.
2. Кв. 610, 901.1, 706, кв. „Дружба 2“ около жилищни блокове: „Червен“, „Тинтява“, „Астра“, „Русенски Лом“, „Пощенец“, „Машпроект“, „Хоризонт“, „Железничар“, „Елена“ / обслужващи пътища, паркинги, озеленяване, алеи, площадки за отдих, ел.осветление/
Обект „Временен открит паркинг за автомобили на ул. „Мадарски конник, гр. Русе“ – проектиране“
Обект „Проект за възстановяване на първоначалните параметри на язовир „Образцов чифлик“
Дейност 714 „ Спортни бази за спорт за всички“
Обект „Плувен комплекс и благоустрояване кв. 3004 Източна промишлена зона на гр. Русе проектиране“
 
 
 
 
 
 
 
0
 
 
 
 
 
17 000
 
 
 
 
6 000
 
 
10 000
 
7 000
 
 
 
 
 
 
552 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24 000
 
 
0
 
 
 
 
 
 
 
50 000
 
 
 
 
 
 
 
 
9 433
 
 
 
 
 
14 700
 
 
 
 
5 400
 
 
9 240
 
6 360
 
 
 
 
 
 
546 510
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22 080
 
 
777
 
 
 
 
 
 
 
51 500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 000
 
 
 
15 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 723
 
 
 
14 277
 
 
 
 
 
 
 
+9 433
 
 
 
 
 
-2 300
 
 
 
 
-600
 
 
-760
 
-640
 
 
 
 
 
 
-5 490
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-1 920
 
+723
+777
 
 
-723
 
 
 
 
+1 500
 
 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
              (чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)