Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1000

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 1000
Прието с Протокол № 48/23.06.2006 г.
На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл. 8 ал.1 и чл.6 ал.2 и 3 от Закона за общинската собственост, ОбС Русе реши:

1. Обявява имоти, находящи се на територията на Община Русе за публична общинска собственост, както следва:

1.1. Имот, ползващ се за озеленяване, представляващ УПИ VІІ-за озеленяване с площ от 1997 кв.м. в кв. 71 по плана на село Мартен, за публична собственост и го вписва в списъка за имоти публична общинска.
1.2. Имот, находящ се на територията на Община Русе, представляващ имот обозначен с № 000059, местността „Боклоджа” с площ от 2.062 дка в землището на село Червена вода, община Русе и изградената в същия двуетажна масивна сграда, ползващ се като детска градина, за публична собственост и го вписва в списъка за имоти публична общинска.
1.3. Недвижим имот, представляващ УПИ ІІ-3622 в кв.791 по действащия регулационен план на гр.Русе, к-с “Възраждане” от 600 кв.м. по ул.”Св.Св.Кирил и Методий” № 81 и изградената в същия масивна двуетажна сграда за детско заведение по проект “МАЙКА И БЕБЕ” със застроена площ на първия етаж от 226 кв.м. и застроена площ на втория етаж от 227 кв.м. (сградата е въведена в експлоатация с административен адрес ул.”Неофит Рилски” № 668).

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/