Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1000

Прието с Протокол № 50/14.10.2010 г.

На основание чл.21, ал.1 т.23 и т.6 от ЗМСМА и чл.18 от Закона за общинските бюджети, Общинският съвет реши:

1.Увеличава общата численост на ОбДЦКИ, утвърдена с Решение на Общинския съвет № 802 от 18.02.2010 г. т.VІ Приложение № 8, с 1 щатна бройка – музикален педагог за тамбурашки оркестър, считано от 01.11.2010 година.
2.Утвърждава нов размер на средства за работна заплата на ОбДЦКИ за 2010 г., както следва:

Функция / Дейност Численост Средства за РЗ 2010 г.
Други дейности по икономиката    
Общински детски център за култура и изкуство Било    27 бр.
Става   28 бр.
Било            155 795 лв.
Става           156 757 лв.

3. Задължава кмета на Общината със заповед да извърши корекция на бюджета за осигуряване на необходимите кредити за трудови разходи в рамките на утвърдения годишен бюджет на ОбДЦКИ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)