Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1001 Прието с Протокол № 39/15.11.2018 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА и чл. 17, ал.1 от Закона за общинския дълг и във връзка с чл.3, т.2 от Закона за общинския дълг, Общинският съвет реши:
1. Изменя т.1 от Решение № 483, прието с Протокол № 20 от 23.03.2017г., във връзка с поемане на общински дълг за изпълнение на дейности по ремонт на първостепенна и второстепенна улична мрежа на територията на град Русе, в частта „Условия на усвояване и погасяване“, както следва
– срок на усвояване на кредита – до 36 месеца.
2. Възлага на Кмета на Община Русе да подпише Анекс към договора за кредит №1406/05.09.2017г., както и да извърши необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1. като всички останали условия по договора за кредит се запазват, включително и общия срок за издължаване на кредита от 120 месеца и начина на погасяване на равни месечни вноски по главницата, след изтичане на този 36- месечен срок.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)