Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1001

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 1001
Прието с Протокол № 48/23.06.2006 г.
На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с молба вх. № 94 КК/259/26.05.06 г. от Катя Иванова Христова, писмо изх. № 145/09.05.06 г. на ОП “Жилфонд” и протокол № 62/29.05.06 г. на Комисията по общинска собственост Русе, Общински съвет реши:

1. Променя точка № 62 на решение № 852/26.01.06 г. на ОбС – Русе, като вместо…”Да се продаде на Катя Иванова Налбантова, Камелия Траянова Найденова, Диана Траянова Тайденова и Кадрие Рашидова Алиева”…, да се чете…”Да се продаде на Катя Иванова Христова, Диана Траянова Найденова и Кадрие Рашидова Алиева”… В останалата си част т. № 62 от решението не следва да бъде променена.
2. Упълномощава Кмета на Община Русе да издаде нова заповед и сключи договор за продажба по т.1, съгласно решението на Общинския съвет.
3. Отменя т. 65 от решение № 852/26.01.06 г. на ОбС – Русе.
4. Отказва извършване продажба на Юлияна Тошева Абаджиева, Душка Емилова Абаджиева и Теодор Емилов Абаджиев общинско жилище, находящо се в ЖК “Чародейка Г-юг”, ЖБ №108, вх.“В”, на ІІ-рия етаж, представляващо апартамент №3, състоящ се от две спални, дневна, кухня и сервизни помещения със застроена площ 85,38 м2, избено помещение № 3 с площ 11,69 м 2 , заедно с 1,478 % ид.части от общите части на сградата и от ОПС.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/