Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1001

Прието с Протокол № 50/14.10.2010 г.

На основание чл. 21, ал.1, т. 9 ЗМСМА и § 70, ал. 1, т. 2 и ал.3 от ПЗР към ЗИД ЗЛЗ, Общинският съвет реши:

1. Отменя Решение № 961, прието с Протокол № 48 от 12.08.2010г., във връзка с преобразуване и/или пререгистрация на „ОДПФЗС- Русе” ЕООД.
2. Дава съгласието си „ОДПФЗС-Русе” ЕООД да продължи дейността си като „Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания- Русе” ЕООД”
3. Изменя Учредителния акт на дружеството, както следва:
Чл.1 С настоящия учредителен акт се образува Еднолично дружество с ограничена отговорност /ЕООД/ по смисъла на чл.116 и чл. 147 от Търговския закон, §70, ал.1, т.2 и ал.3 от ПЗР на ЗИД ЗЛЗ, чл.101 и чл.104 от ЗЛЗ с наименование /фирма/ „Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания- Русе” ЕООД”.
4. Задължава Управителя на Търговското дружество, да предприеме необходимите действия за отразяване на промените в Търговския регистър.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
на еднолично дружество с ограничена отговорност
„Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания – Русе – ЕООД”

На основание чл.21, ал. 1, т.9 от ЗМСМА; чл. 101 от Закона за лечебните заведения, във връзка с чл. 62, ал. 2, чл. 113 и следващи от Търговския закон Заповед № РД – 20-23/27.07.2000 г. на Министъра на здравеопазването за преобразуване на съществуващо публично здравно заведение в лечебно заведение – еднолично търговско дружество с общинско имущество със стационар – Русе – ЕООД.

ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ
ЧЛЕН 1

С настоящия учредителен акт се образува Еднолично дружество с ограничена отговорност /ЕООД/ по смисъла на чл.116 и чл. 147 от Търговския закон, §70, ал.1, т.2 и ал.3 от ПЗР на ЗИД ЗЛЗ, чл.101 и чл.104 от ЗЛЗ с наименование /фирма/ „Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания- Русе” ЕООД”.

ЧЛЕН 2
Седалището на дружеството е Република България, гр.Русе.

ЧЛЕН 3
Адресът на управление на дружеството е ул. “ Алея Лилия “ № 1.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК НА ДРУЖЕСТВОТО
ЧЛЕН 4

/1/ Предметът на дейност на дружеството е : активно издирване, диагностициране, лечение, периодично наблюдение на болни с туберкулоза и хронични неспецифични белодробни заболявания.
/2/ Дружеството не може да извършва търговски сделки, освен за нуждите на осъществяваните от него медицински дейности и за обслужване на пациентите.
/3/ Дружеството се образува безсрочно.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА
ЧЛЕН 5

Едноличен собственик на капитала на дружеството е Община – Русе , чрез Общински съвет – Русе, който упражнява правата на собственост на Общината, като едноличен собственик на капитала.
Адрес: гр. Русе , пл. “ Свобода “ № 6.

КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО
ЧЛЕН 6

/1/ Основният капитал на дружеството е 123 140 лева / сто двадесет и три хиляди сто четиридесет лева/, представляващ балансовата стойност на активите, включена в баланса, въз основа на който е преобразувана.
/2/ Капиталът на дружеството може да бъде увеличен с Решение на Общински съвет – Русе.
/3/ Капиталът на дружеството може да бъде намален с Решение на Общински съвет – Русе , по реда и условията на чл. 149 и сл. от Търговския закон.
/4/ Капиталът на дружеството не може да бъде намаляван под минимум от 5 000 / пет хиляди/ лева.

УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
ЧЛЕН 7

/1/ Органи на дружеството са:
1. Едноличен собственик на капитала – Община – Русе, чрез Общински съвет – Русе, който упражнява правата си на собственост на Общината, като едноличен собственик на капитала.
2. Управител – избран от Общински съвет – Русе, след проведен конкурс, за срок от 3 / три/ години. Срокът на договора за управление може да бъде подновен за нов тригодишен срок.
Управител може да бъде само лице с образователно-квалификационна степен “ Магистър по медицина” и с квалификация по “ Здравен мениджмънт “ или лице с образователно-квалификационна степен “ Магистър “ по икономика и управление и с призната специалност по “ Медицинска информатика “ и “ Здравен мениджмънт” или по “ Икономика на здравеопазването “ .
/2/ Дружеството се представлява и управлява от управителя.

ПРАВОМОЩИЯ НА ОРГАНИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО
ЧЛЕН 8

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

/1/ Общински съвет – Русе, който упражнява правата на едноличния собственик на капитала в дружеството:
1. Приема, изменя и допълва Учредителния акт на дружеството;
2. Образува, преобразува и прекратява дружеството;
3. Приема годишния отчет и баланса;
4. Взема решение за намаляване или увеличаване на капитала;
5. Избира управител и го освобождава от отговорност;
6. Избира контрольор и проверители на дружеството, съобразно чл. 144 от Търговския закон и чл. 64, ал.2 от Закона за лечебните заведения;
7. Определя месечното възнаграждение на управителя, като необходимите суми са за сметка на дружеството;
8. Взема решение за придобиване или разпореждане с недвижими имоти на дружеството и вещните права върху тях;
9. Взема решение за предявяване на искове на дружеството, срещу управителя или контрольора и назначава представител за водене процеси, срещу тях;
10. Дава съгласие за обезпечение в полза на трети лица;
11. Дава съгласие за сключване на договори, за кредитиране на трети лица и договори за задължително застраховане на имущества;
12. Взема решение на приватизация на дружеството, в съответствие с разпоредбите на Закона за приватизация и след приватизационен контрол и Закона за лечебните заведения;
13. Дава съгласие за учредяване на ипотека, върху недвижимо имущество или залог, върху движимо имущество на дружеството;
14. Назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност.

/2/ Предложение за вземане на решения по горепосочените точки, до Общински съвет – Русе могат да правят кмета на Община –Русе, Общински съветници и управителя на дружеството, чрез правоимащи длъжностни лица или съветници.

УПРАВИТЕЛ

/1/ Управителят организира и ръководи дейността на дружеството, съобразно Закона, Учредителния акт и Решенията на едноличния собственик на капитала.
/2/ Управителят определя и утвърждава в съответствие с действащата нормативна уредба организационна и управленска структура на дружеството, както и цялостната му вътрешно-нормативна уредба.
/3/ Управителят взема решения по всички въпроси на оперативното управление на дружеството, с изключение на посочените в чл.8 от настоящия Учредителен акт и чл. 10 от Наредба № 9 за реда за упражняване правата на собственост на Община – Русе в еднолични търговски дружества с общинско имущество / ЕООД, ЕАД /, както и върху частта от капитала на търговските дружества, които имат дялове и акции.
/4/ Управлението на дружеството се възлага на управителя с договор за управление, сключен между него и кмета на Община – Русе, въз основа на решението на Общински съвет – Русе.
/5/ След решение на Общинския съвет, извършва всички необходими действия за акредитация на лечебното заведение.
/6/ Управителят извършва необходимите действия, свързани с подготовката на дружеството или обособени негови части за приватизация, след решение на Общинския съвет.
/7/ След решение на Общинския съвет, управителя извършва отдаването под наем и разпореждането с движими и недвижими вещи на дружеството, съставляващи дълготрайни материални активи, ако общата стойност на текущата година надхвърля 5 на 100 от балансовата стойност на дълготрайните активи на дружеството към 31.12. на предходната година.

ЗАБРАНА ЗА КОНКУРЕНТНА ДЕЙНОСТ
ЧЛЕН 9

/1/ Без съгласие на дружеството управителят няма право:
1. От свое или чуждо име да извършва търговски сделки, освен по чл. 3, ал. 4 от Закона за лечебните заведения;
2. Да участва в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;
3. Да заема длъжност в ръководни органи на други дружества.
/2/ Ограниченията по ал. /1/ се прилагат, когато се извършва дейност сходна с тази на дружеството.
/3/ При нарушаване на задълженията по ал. /1/ управителят може да бъде уволнен, без предизвестие и няма право на обезщетение. Той дължи обезщетение за причинените на дружеството вреди.

БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ
ЧЛЕН 10

/1/ Стопанската дейност на дружеството е с 12 – месечна продължителност, като започва от 01.01. и завършва на 31.12. всяка година.
/2/ В край на всяко тримесечие се извършва подробен опис на имуществото на дружеството и се съставя:
/а/ баланс, от който ясно да се вижда действителното стопанско състояние на дружеството;
/б/ сметка “ печалби и загуби “;

ЧЛЕН 11
Чистата печалба се образува, като от реализираната брутна печалба се приспаднат всички разходи, всички загуби, законните плащания на всички задължения на дружеството.

ФИНАНСИРАНЕ
ЧЛЕН 12

/1/ Източници, за финансиране на дружеството – лечебно заведение, могат да бъдат:
1. Националната здравно-осигурителна каса;
2. Републиканският и общинските бюджети;
3. Доброволни здравно-осигурителни фондове;
4. Местни и чуждестранни юридически и физически лица;

/2/ Приходите на дружеството се формират, чрез постъпление от:
1. Договори за оказана медицинска помощ;
2. Директни плащания от физически или юридически лица, както и по чл. 37, ал.1 от Закона за здравното осигуряване;
3. Възстановяване на направени разходи от трета страна;
4. Целеви субсидии от Републиканския бюджет, когато това е предвидено със Закона за държавния бюджет;
5. Целеви субсидии от Общинските бюджети, когато това е предвидено в тях;
6. Отдаване под наем на оборудване, помещение и площи, съгласно действащото законодателство;
7. Дарение, завещание, помощи и други източници.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ
ЧЛЕН 13

/1/ Дружеството се прекратява: ;
1. По решение на едноличния собственик на капитала;
2. Поради несъстоятелност, обявена от съда;
3. По решение на съда в предвидените от Търговския закон случаи.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
ЧЛЕН 14

Относно неуредените в този Учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на общото търговско и гражданско законодателство.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА: ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/доц. В. Пенчев/