Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1002 Прието с Протокол № 36/14.07.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2  във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 112, ал. 1, т. 1  Закон за горите, чл. 4, ал. 3, чл. 5, ал. 3 във връзка с ал. 1, т. 1 на същия член, чл. 46, т. 1, чл. 49, ал. 1, т. 1  на НУРВИДГТДОСПДНГП, чл. 90, ал. 2 от Наредба № 1, на Общински съвет – Русе, за общинската собственост, Общинският съвет реши:

 Дава съгласие за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в горски територии, собственост на Община Русе, с конкретни количества на продаваната стояща дървесина на корен, в съответните подотдели, определени съобразно действащия Годишен план за ползване на дървесина в горски територии, собственост на Община Русе за 2022 година.

  1.  Дава съгласие за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в горски територии, собственост на Община Русе, с конкретни количества на продаваната стояща дървесина на корен, в съответните подотдели, определени  с Решение № 714, прието с Протокол № 27 от 18.11.2021 г. Общински съвет – Русе за  извършване на уширение на съществуващия ел. провод 20 кV „Смирненски“ посочени  по-долу, както следва:

За Годишен план :

Място на извършване на дейността – отдел, подотделКатегория дървесинаРазмер и качество на асортиментитеДървесен видКоличество /м3/
Землище на с. Червена вода, община Русе
 ДърваДърва за горенедр.шир60
  ДЪРВАОбщо др.шир 60
  179-г1ЕдраТрупи за бичене 18 – 29 смак17
ЕДРАОБЩО 17
СреднаТрупи за бичене 15 – 17 смак21
СреднаТехнологичнаак46
СРЕДНАОБЩО 67
ДърваДърва за горенеак505
 ДЪРВАОБЩО 505
  Общо ак 589
 Общо за подотдел 179-г1 649
 ДърваДърва за горенедр.шир46
179-т ДЪРВАОбщо др.шир. 46
 ДърваДърва за горенеак69
  ДЪРВАОбщо ак 69
  Общо за подотдел 179-т 115
     
179-яДърваДърва за горенедр.шир11
 ДЪРВАОбщо дрлп 11
ДърваДърва за горенеак284
 ДЪРВАОбщо ак 284
 Общо за подотдел 179-я 295
Землище на с. Николово, община Русе
195-бДърваДърва за горенеак570
 ДЪРВАОбщо ак 570
 Общо за подотдел 195-б 570
    
196-еДърваДърва за горенеак37
 ДЪРВАОбщо ак 37
 Общо за подотдел 196-е 37

За ел. провод 20 кV

Землище на с. Тетово, община Русе
67 -жЕдраТрупи за бичене над 30 смсрлп2
ЕдраТрупи за бичене 18 – 29 смсрлп12
ЕДРАОБЩО 14
СреднаТрупи за бичене 15 – 17 смсрлп5
СреднаТехнологичнасрлп3
СРЕДНАОБЩО 8
ДребнаТехнологичнасрлп1
ДРЕБНАОБЩО 1
ДърваДърва за горенесрлп60
ДЪРВАОБЩО 60
  Общо срлп 83
 ДърваДърва за горенегбр3
  ДЪРВАОбщо гбр 3
 Общо за подотдел 67-ж 86
 ЕдраТрупи за бичене 18 – 29 смсрлп6
 ЕДРАОБЩО 6
 СреднаТрупи за бичене 15 – 17 смсрлп1
 СреднаТехнологичнасрлп1
 СРЕДНАОБЩО 2
68-вДърваДърва за горенесрлп11
       ДЪРВАОБЩО 11
 Общо срлп 19
ДърваДърва за горенездб16
 ДЪРВАОбщо   здб 16
 Общо за подотдел 68-в 35
68-дДърваДърва за горенегбр31
 ДЪРВАОбщо гбр 31
ДърваДърва за горенекл10
 ДЪРВАОбщо кл 10
ЕдраТрупи за бичене над 30 смсрлп4
ЕдраТрупи за бичене 18 – 29 смсрлп35
ЕДРАОБЩО 39
СреднаТрупи за бичене 15 – 17 смсрлп6
СреднаТехнологичнасрлп7
СРЕДНАОБЩО 13
ДребнаТехнологичнасрлп2
ДРЕБНАОБЩО 2
ДърваДърва за горенесрлп379
ДЪРВАОБЩО 379
 Общо за срлп 433
ДърваДърва за горенездб40
 ДЪРВАОбщо   здб 40
ДърваДърва за горенецр21
 ДЪРВАОбщо цр 21
 ДърваДърва за горенепляс123
  ДЪРВАОбщо пляс 123
  Общо за подотдел 68-д 658
69-аЕдраТрупи за бичене над 30 смсрлп1
ЕдраТрупи за бичене 18 – 29 смсрлп11
ЕДРАОБЩО 12
СреднаТрупи за бичене 15 – 17 смсрлп4
СреднаТехнологичнасрлп4
СРЕДНАОБЩО 8
ДребнаТехнологичнасрлп1
ДРЕБНАОБЩО 1
ДърваДърва за горенесрлп81
ДЪРВАОБЩО 81
 Общо за срлп 102
ДърваДърва за горенездб3
 ДЪРВАОбщо   здб 3
ДърваДърва за горенецр3
  ДЪРВАОБЩО 3
 Общо цр 3
 ДърваДърва за горенепляс20
  ДЪРВАОбщо пляс 20
  Общо за подотдел 69-а 128
 ЕдраТрупи за бичене над 30 смсрлп1
69-бЕдраТрупи за бичене 18 – 29 смсрлп10
ЕДРАОБЩО 11
СреднаТрупи за бичене 15 – 17 смсрлп4
СреднаТехнологичнасрлп4
СРЕДНАОБЩО 8
ДребнаТехнологичнасрлп1
ДРЕБНАОБЩО 1
ДърваДърва за горенесрлп80
ДЪРВАОБЩО 80
 Общо срлп 100
  Дърва за горене     цер2
  ДЪРВАОбщо цр 2
  Дърва за горене     здъб3
  ДЪРВАОбщо здъб 3
  Дърва за горенепляс19
  ДЪРВАОбщо пляс 19
  Общо за подотдел 69-б 124
  Дърва за горенеак21
69 г ДЪРВАОбщо ак 21
 Общо за подотдел 69-г 21
ДърваДърва за горене      кл7
ДЪРВАОбщо кл 7
ЕдраТрупи за бичене над 30 смсрлп1
ЕдраТрупи за бичене 18 – 29 смсрлп11
ЕДРАОБЩО 12
СреднаТрупи за бичене 15 – 17 смсрлп3
СреднаТехнологичнасрлп5
69 дСРЕДНАОБЩО 8
ДребнаТехнологичнасрлп1
 ДРЕБНАОБЩО 1
 ДърваДърва за горенесрлп77
 ДЪРВАОБЩО 77
  Общо срлп 98
  Дърва за горене     здъб1
  ДЪРВАОбщо здъб 1
  Дърва за горенепляс20
  ДЪРВАОбщо пляс 20
  Общо за подотдел 69-д 126
  Дърва за горене     срлп9
  ДЪРВАОбщо здъб 9
69 к Дърва за горенеяс3
  ДЪРВАОбщо пляс 3
  Общо за подотдел 69-к 12

В изпълнение на чл. 52, ал. 5, т. 2 на ЗМСМА, 30 на сто от постъпленията от ползването на дървесина и недървесни горски продукти от горите, общинска собственост, да се използват за изпълнение на дейности от местно значение в съответните населени места.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)