Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1002 Прието с Протокол № 37/24.04.2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1, във връзка с чл. 110, ал.1, т.5 от ЗУТ и Протокол № 6/12.03.2014 г. на ОЕСУТ, Общинският съвет реши:

1. Одобрява подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за кабелно ел. захранване на поземлен имот с идентификатор 63427.106.12 в местност „Харманлъка”, землище на гр. Русе
Решението може да се оспори в 30–дневен срок от съобщаването му чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)