Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1002 Прието с Протокол № 39/15.11.2018 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.8, ал.5 от ЗОС, Общинският съвет реши:

1. Изменя т. 2 от Решение № 1055/16.12.2010 г. на Общински съвет – Русе за стопанските 2018, 2019 и 2020 година деветдесетте процента (90 %) от средствата, придобити от отдаването под наем на предоставените на Кметство с. Червена вода земи с точка 1 от Решение № 1055/16.12.2010г на Общински съвет – Русе, да се изразходват, както следва:
– за финансово подпомагане на социално слаби ученици (І – ХІІ клас) – 40% (четиридесет процента) от сумата;
– за дейности и потребности на читалището – 45% (четиридесет и пет процента) от сумата;
– за ремонт на сгради общинска собственост, предоставени за ползване на Кметство Червена вода и за придобиване на активи в полза на местната общност – 15% (петнадесет процента).
2. Оставя без промяна условията на т.1; т.3; т.4 от Решение № 1055/16.12.2010 г. Общински съвет – Русе

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)