Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1002

Прието с Протокол № 50/14.10.2010 г.

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.18 от Закона за общинските бюджети, Общинският съвет реши:

1. Допълва списъка на длъжностите и лицата, имащи право на транспортни разходи, съгласно чл.30 от ПМС 324/30.12.2009 г., утвърден с Решение на Общински съвет № 802 от 18.02.2010 г., както следва:
Функция „Образование”
ЦДГ „Червената шапчица” – филиал с.Бъзън в Приложение № 18 към Решение на Общински съвет № 802 от 18.02.2010 г. се добавя Надя Димитрова Минкова – старши учител – билети на мястото на Бахтишен Фетка Юсеин – учител, считано от 15.09.2010 г.
ОУ „Христо Смирненски” кв.Долапите
Румяна Йорданова Георгиева – директор – билети, считано от 20.09.2010 г. на мястото на Милен Петров Иванов – напуснал.
Функция „Здравеопазване”
Детски ясли
Детска ясла № 12 – Снежанка Колева Личева – домакин-касиер – билети, считано от 01.09.2010 г. на мястото на Бонка Радева Тодорова – пенсионирана.
Училищно здравеопазване
Семра Ружди Махмудова – мед.сестра в ЦДГ „Червената шапчица” – филиал с.Бъзън билети, считано от 01.09.2010 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)