Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1003 Прието с Протокол № 36/14.07.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 14, ал. 8 от Закона за общинската собственост (ЗОС), във връзка с чл. 11 от Наредба №2 на Общински съвет – Русе, за началните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общински съвет – Русе реши:

1. Определя начална наемна цена на месец в размер на 700,00 лв. (седемстотин лева) без включен ДДС, при провеждане на процедура по реда на Глава Пета от Наредба №1, на Общински съвет – Русе, за общинската собственост, за отдаване под наем като въжен атракцион/ парк, на част с площ – 3500 кв. м, съгласно „План схема въжени атракциони и павилион за хранене“ с нанесени координати, от поземлен имот с идентификатор по ККР на гр. Русе 51679.173.541, с площ на целия имот 45377,00 кв. м, с начин на трайно ползване – широколистна гора, трайно предназначение на територията – горска, с адрес: с. Николово, местност „Текето“, предмет на АЧОС №7516/06.10.2015 г.

2. Определя начална наемна цена на месец в размер на 460,00 лв. (четиристотин и шестдесет лева) без включен ДДС, при провеждане на процедура по реда на Глава Пета от Наредба №1, на Общински съвет – Русе, за общинската собственост, за отдаване под наем като въжен атракцион/ парк, на част с площ – 2300 кв. м, съгласно „План схема въжени атракциони и павилион за хранене“ с нанесени координати, от поземлен имот с идентификатор по ККР на гр. Русе 51679.173.748, с площ на целия имот 150560,00 кв. м, с начин на трайно ползване – друг вид дървопроизводителна гора, трайно предназначение на територията – горска, с адрес: с. Николово, местност „Текето“, предмет на АЧОС №7507/06.10.2015 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)