Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1003 Прието с Протокол № 39/15.11.2018 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет – Русе реши:
1. Дава съгласие Община Русе да издаде Запис на заповед, неотменимо и безусловно, без протест и разноски, без никакви възражения и без такси и удръжки от какъвто и да било характер, платим на предявяване в полза на, Министерство на труда и социалната политика, с адрес: 1051 гр. София, ул. „Триадица” № 2, ЕИК 000695395, в качеството му на Управляващ орган по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., представлявано от Зорница Русинова – заместник- министър и Ръководител на Управляващия орган в размер на 200 000лв. (двеста хиляди лева), представляващи 20 % от стойността на проекта, във връзка със сключен административен договор № BG05M9OP001-2.008-0003 по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г., за изпълнение на Проект „Разкриване на Център за комплексно обслужване на лица с увреждания, вкл. с тежки увреждания в Община Русе“.
2. Упълномощава Кмета на Община Русе – Пламен Стоилов да подпише Записа на заповед и всички изискуеми документи по издаване на същия в изпълнение на решението на ОбС– Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)