Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1003

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 1003
Прието с Протокол № 48/23.06.2006 г.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС и чл.12, ал.ал.1и2 от Наредба № 1 на ОбС за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и конкретните правомощия на Кмета на Общината и кметовете на кметствата, чл.2, ал.1, чл.3, ал.1, чл.4 и 5 от Наредба № 2 за базисните (начални) цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общинският съвет реши:

І. Дава съгласие да бъде проведен търг за отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост, както следва:

1. Едноетажна сграда – автоспирка в центъра на с. Червена вода за аптека с площ – 40,00 кв.м. и базисна (начална) наемна цена – 86,00 лв.
2. На част от масивна едноетажна сграда – автоспирка в центъра на с. Тетово, за магазин с площ – 3,00 кв.м. и базисна (начална) наемна цена – 11,00 лв.
3. Офис на втория етаж в сградата на кметство с. Ново село с площ от 20,00кв.м. и базисна (начална) наемна цена – 45,00лв.
4. Кафе – аперитив, намиращ се в сградата на кметство с Ново село – сутерен, с площ от 89,02 кв.м. и базисна (начална) наемна цена – 206,00 лв.
5. Масивна едноетажна сграда – автоспирка в центъра на с. Мартен, отдадена под наем за продажба на закуски, кафе и промишлени стоки, с площ – 6,88 кв.м. и базисна (начална) наемна цена – 25,00 лв.
6. Павилион общинска собственост, на ул. “Независимост” `пред ДКЦ – І, отдаден под наем за продажба на закуски и пакетирани хранителни стоки с площ от 12,50 кв.м.. и базисна (начална) наемна цена – 49,00лв.

ІІ. Упълномощава Кмета на Община – Русе да създаде организация за провеждане на търг по точка І. след влизане в сила Решение на Общинския съвет и сключи договор за наем с лицата спечелили търга за срок от четири години за обектите по т.1 до т.5 и за две години за обекта по т.6.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/