Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1004 Прието с Протокол № 36/14.07.2022 г.

На основание, чл.21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.14, ал. 7, във връзка с ал. 2 от ЗОС, чл. 49, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Наредба № 1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе; раздел I, чл. 2, ал. 1, т. 19 и раздел II, чл.3, чл. 4 и чл. 5 от Наредба № 2 на Общински съвет – Русе, за начални цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общински съвет – Русе реши:

  1.  Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от десет години на сграда, с предназначение „Сграда за образование“, с идентификатор 63427.7.679.5, със застроена площ 312.00 кв. м., двуетажна, масивна, от сглобяеми елементи, публична общинска собственост, описана в АПОС № 6883/14.02.2013 г., находяща се в гр. Русе, ул. „Проф. Димитър Баларев“ № 1, находяща се в ПИ с идентификатор 63427.7.679, с площ от 11 743 кв. м. по кадастралната карта на гр. Русе.
  2. Определя начална тръжна месечна наемна цена от 185,00 /двеста петдесет и три/ лв., без ДДС, определена съгласно Раздел I, чл. 2, ал. 1, т. 19, Раздел ІІ, чл. 3, чл. 4 и чл. 5 от Наредба № 2 на Общински съвет – Русе.
  3. Упълномощава Кмета на Община Русе, след влизане в сила решението на Общинския съвет, да създаде организация за провеждане на публичен търг с явно наддаване, да издаде заповед и сключи договор за наем с лицата, спечелили публичния търг.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)