Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1004 Прието с Протокол № 39/15.11.2018 г.

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 59, чл. 61, ал. 1 и 2 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:
1. Одобрява подписаните споразумения за изменение на договорите за партньорство за реализацията на Проект „Интегриран подход на Община Русе за интеграция на ромите и други уязвими групи на територията на общини от Област Русе“ със следните общини и юридически лица:
1.1. Община Ветово /Приложение № 1/,
1.2. МЦ „Медика-Експрес” ЕООД /Приложение № 2/,
1.3. Сдружение на ОПЛ Русе /Приложение № 3/,
1.4. Сдружение „Център Динамика”/Приложение № 4/,
1.5. Сдружение „Еквилибриум”/Приложение № 5/,
1.6. Association “Bulgarian-Romanian Trans-border Mediation Institute” /Приложение № 6/.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)