Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1004

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 1004
Прието с Протокол № 48/23.06.2006 г.
На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.40, ал.1 от ЗОС, и чл.46 от Наредба №1 на ОбС-Русе, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за започване на процедура за извършване на замяна на общински недвижим имот, представляващ детска градина, намираща се на първия етаж от шест-етажна нежилищна сграда по ул. “Цар Фердинанд” 3, с площ 180,43 кв.м, заедно с 6,755% ид. части от общите части на сградата и 4,129% ид. части от отстъпеното право на строеж върху ПИ № 1373 от кв. 260, гр. Русе, предмет на АПОС № 3529/29.03.2001 г. с частен недвижим имот, намиращ се в района на детската градина (ЦГЧ), преустроен в детско заведение и с площ, компенсираща площта на общинския имот.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/