Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1004

Прието с Протокол № 50/14.10.2010 г.

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.18 от Закона за общинските бюджети, Общинският съвет реши:

УВЕЛИЧАВА общата рамка на сборния бюджет на общината за 2010г. със сумата
133 082 лв.
ПРИХОДИ
Други неданъчни приходи
§ 36 19 Други неданъчни приходи + 42 лв.
ОУ „Никола Обретенов”
Трансфери
§ 61 02 Предоставени трансфери – 6 960 лв.
РУ „А.Кънчев” – 1 800 лв.
Куклен театър – 2 160 лв.
ДТ „Сава Огнянов” – 3 000 лв.
Временни безлихвени заеми между бюджетни и
извънбюджетни сметки / фондове
§ 76 11 – Получени заеми + 140 000 лв.
ВСИЧКО УВЕЛИЧЕНИЕ НА ПРИХОДИТЕ
ПО СБОРНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2010 г. + 133 082 лв.
РАЗХОДИ
ТЕКУЩ БЮДЖЕТ – Държавни дейности
ФУНКЦИЯ „Здравеопазване” – Държавни дейности
Дейност 431 Детски ясли
§ 05 51 Осиг.вноски от работодателя за ДОО + 58 000 лв.
Дейност 437 Здравен кабинет в детски градини и училища
§ 05 51 Осиг.вноски от работодателя за ДОО – 58 000 лв.
ТЕКУЩ БЮДЖЕТ -Местни дейности
Дейност 322 Общообразовтелни училища – Дофинансиране
§ 10 15 Материали ОУ „Никола Обретенов” + 42 лв.
ФУНКЦИЯ „Жилищно строителство и БКС”
Дейност 619 – Други дейности по жилищното строителство,
благоустройството и регионалното развитие
§ 10 20 Външни услуги + 140 000 лв.
ФУНКЦИЯ „Почивно дело, култура, религиозни дейности”
Дейност 759 Други дейности по културата
§ 10 98 Други некласифицирани разходи – 6 960 лв.
Всичко УВЕЛИЧЕНИЕ на текущият бюджет: + 133 082 лв.
ВСИЧКО УВЕЛИЧЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ
ПО СБОРНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2010 г. + 133 082 лв.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)