Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1005

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 1005
Прието с Протокол № 48/23.06.2006 г.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл. 31, ал.1 от Наредба №1 на Общински съвет – Русе, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за откриване на процедура за продажба чрез конкурс на недвижим имот – частна общинска собственост за висше учебно заведение , представляващ УПИ І-2647,5329 с площ 6 060 кв.м в кв. 875 , масивна двуетажна учебна сграда със сутерен със застроена площ 591 кв.м и разгъната застроена площ 1 818 кв.м и три метални постройки: метална барака със застроена площ 360 кв.м; метална барака със застроена площ 150 кв.м и метално хале със застроена площ 125 кв.м. по ул.”Цар Освободител”185 по плана на гр.Русе при начална конкурсна цена 2 000 000 лв. /два милиона лева/, описан в акт за общинска собственост №1183/25.02.1997 г.

1.1.В конкурсните условия да бъдат включени задължителни изисквания към кандидатите:

– кандидата да е акредитирано висше учебно заведение;
– предмета на дейност като висше учебно заведение да бъде запазен минимум 10 (десет) години от датата на сключване на договора за продажба;
– Междуучилищният център за трудово политехническо образование да бъде в сградата до следващата учебна година;

2. Задължава Кмета на Община Русе да създаде организация по провеждане на конкурса, след влизане в сила на решението на ОбС – Русе.
3. Упълномощава Кмета на Община Русе да издаде заповед за определяне на спечелилия конкурса, цената, сроковете и условията за плащане и сключи договор за продажба на общинския имот, в съответствие с т.1 и т.2 от настоящото решение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/