Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1006 Прието с Протокол № 37/24.04.2014 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 20, ал. 2 и 3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общинския съвет – Русе реши:
1. Създава работна група, която да която да подготви и внесе за разглеждане в Общински съвет – Русе промени, свързани с актуализирането на Наредба № 17 за символиката на Община Русе в следния състав:
Ръководител: Орлин Дяков – общински съветник
и членове:
Христо Белоев – общински съветник
Теодора Константинова – общински съветник
Силвия Алексиева – общински съветник
Владислав Атанасов – общински съветник
Искрен Илиев – представител на общинска администрация
Ирена Петрова – представител на общинска администрация

2. При изпълнение на поставените задачи работната група провежда заседания, свикани от нейния ръководител. Заседанията са редовни ако на тях присъстват повече от половината членове на работната група. Споровете се решават с гласуване, а решенията се вземат с мнозинство от ½ от присъстващите на заседанието.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)