Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1006 Прието с Протокол № 39/15.11.2018 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1, във връзка с чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ и искане с вх.№УТ-27-64/01.10.18 от Мартин Крумов Маринов, Общинският съвет реши:
1. Одобрява задание за проектиране на план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.150.480, находящ се в местността „Караманлийка“, гр. Русе, като с плана се определи зона за застрояване – вилна зона /Ов/. Планът за застрояване да се изработи с ограничителни линии на новото застрояване свободно разположени на по 4 метра от двете странични имотни граници и на 2 метра от външната имотна граница към обслужващия път от северозапад;
2. Разрешава изработване на план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.150.480, находящ се в местността „Караманлийка“, гр. Русе, в съответствие с одобреното в т.1 задание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)