Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1006

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 1006
Прието с Протокол № 48/23.06.2006 г.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.37, ал.4 от ЗОС и чл.37, ал.5 от Наредба № 1 на ОбС Русе за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, протокол № 61/02.05.2006г. на Комисията по общинска собственост и молба вх.№ ОС07/7/10.04.2006г., Общинският съвет р е ш и:

1. Дава съгласие за учредяване право на строеж за пристрояване на двуетажна част с РЗП – 248 кв.м. към съществуваща едноетажна обществено обслужваща сграда със застр.площ 98,75 кв.м. в гр.Русе, ж.к.”Чародейка Г-юг”, кв.607 върху УПИ ХІІ-199, на ЕТ”Даниел Николов”, представляван от Даниел Петров Николов, на стойност 10 551 лв.
2. Упълномощава Кмета на Община Русе да издаде заповед и сключи договор за учредяване право на строеж за пристрояване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/