Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1007 Прието с Протокол № 36/14.07.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.35, ал.1, т. 2 от Постановление №31 от 17.03.2022 година за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2022г., Общински съвет – Русе реши:

Утвърждава промяна на Приложение №18 Списък на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи утвърдено с Решение на Общински съвет № 898, прието с Протокол №33/26.04.2022г., както следва:

Чл. 35, ал.1, т.1 За пътувания в границите на населеното място, когато това произтича от характера на трудовата им дейност
ОУ „Алеко Константинов“
Отпада:

  1. Даринка Иванова Николова, прекратен трудов договор – гл. счетоводител, билети
    Добавя се:
  2. Силвия Панайотова Балбозанова, новоназначен – гл. счетоводител, билети Чл. 35, ал.1, т.2 За пътувания от местоживеене до месторабота и обратно Кметство с. Просена Добавя се:
    1. Биляна Валентинова Данева – гл. специалист при Кметство Просена – билети

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Иво Пазарджиев)