Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1007

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 1007
Прието с Протокол № 48/23.06.2006 г.
На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.35, ал.1 от ЗОС, Общинският съвет реши:

1. Отказва извършване на продажба на общински недвижим имот, представляващ 850/1040 идеални части от УПИ ІV-1106, кв. 102 по плана на с. Червена вода, с площ 1 040 кв.м, предмет на АОС № 3828/07.02.2002 г., с мотив – нецелесъобразност.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/