Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1008 Прието с Протокол № 36/14.07.2022 г.

  На основание чл. 21, ал.1, т. 23, във връзка с чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Общински съвет – Русе ДАВА СЪГЛАСИЕ Регионална библиотека „Любен Каравелов“ да издаде Запис на заповед за сумата от 233 097,76 лв. (двеста тридесет и три хиляди и деветдесет и седем лева и седемдесет и шест стотинки), представляваща 30% от размера на БФП, по проект № BGCULTURE-1.001-0023-C01 „Новатори в културното предприемачество и нови възможности за култура и изкуство в ревитализирана мултифункционална зала на обществена библиотека“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)