Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1008 Прието с Протокол № 38/22.05.2014 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА; чл. 137, ал. 1, т. 3 и чл. 146, ал. 1 и ал. 3 от Търговския закон и чл. 10, ал. 1, т. 3 и т. 6 от Наредба №9 на Общински съвет – Русе, Общинският съвет реши:

1.Приема Годишните финансови отчети и Годишните доклади за дейността за 2013 г. на общинските еднолични търговски дружества „Хляб и хлебни изделия” ЕООД, в ликвидация; „Изкуство – Д.В.” ЕООД; „Паркстрой” ЕООД; „Общински пазари” ЕООД; „Обреден дом” ЕООД; „Диагностично консултативен център 1 – Русе” ЕООД; „Диагностично консултативен център 2 – Русе” ЕООД; „Медицински център 1 – Русе” ЕООД; „Център по дентална медицина 1 – Русе” ЕООД; „Център за психично здраве – Русе” ЕООД; „Комплексен онкологичен център – Русе” ЕООД; „Център за кожно-венерически заболявания д-р Вл. Горанов – Русе” ЕООД, в ликвидация; „Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания д-р Димитър Граматиков – Русе” ЕООД.
2.Приема Годишните финансови отчети и Годишните доклади за дейността на „Инвеститорски контрол” ЕООД, в ликвидация за 2009 г., 2010 г., 2011 г., 2012 г. и 2013 г.
3.Определя дивидент:
3.1.Отчисления за Община Русе от печалбата по Годишния финансов отчет за финансовата 2013 г. след данъчно облагане, както следва:

  

 
 
 
Дружества
Счетоводна печалба
Нетна печалба
Отчисления за Община Русе 
хил.лева
хил.лева
%
хил.лева
1.
„Паркстрой” ЕООД
203
183
50
86,9
2.
„Обреден дом” ЕООД
55
50
100
47,5
3.
„Общински пазари” ЕООД
244
220
50
104,5
4.
„Комплексен онкологичен център – Русе” ЕООД
226
228
100
216,9
 
Общо:
728
681
 
455,8

3.2.Да бъдат освободени от внасяне на дивидент общинските еднолични търговски дружества – лечебни заведения с изключение на „Комплексен онкологичен център – Русе” ЕООД, като средствата се използват от дружествата за изпълнение на инвестиционната си програма за 2014 г.
3.3.Дивидентът да се внесе по сметка на Община Русе до 30.06.2014 г.
4.Избира проверители – дипломирани експерт-счетоводители за заверка на Годишните финансови отчети на общинските дружества за 2014 г., както следва:
4.1.Димитър Петров Йорданов – диплом №0123/29.10.1992 г. за „Паркстрой” ЕООД, „Общински пазари” ЕООД и „Обреден дом” ЕООД;
4.2.Дияна Георгиева Пенчева – диплом №0380/1997 г. за „Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания д-р Димитър Граматиков – Русе” ЕООД;
4.3.Стефанка Тодорова Николова – диплом №041/22.01.2001г. за „Диагностично консултативен център 1 – Русе” ЕООД, „Диагностично консултативен център 2 – Русе” ЕООД и „Комплексен онкологичен център – Русе” ЕООД.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)