Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1008 Прието с Протокол № 39/15.11.2018 г.

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ и искане с вх. №УТ-27-67 от 05.10.2018 г., от „БОНЕВИ 2000“ ЕООД, Общинският съвет реши:
1. Одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) за ПИ с идентификатор 77342.13.92 по КККР на гр. Русе, находящ се в местност „Ясаци“, землището на с. Хотанца, община Русе. Определя се производствена устройствена зона – „Предимно производствена“ (Пп), като се спазят изискванията за параметри съгласно чл. 25 от Наредба №7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони. Със ПУП-ПЗ се предвижда с ограничителни линии ново, свободно разположено застрояване, изтеглено на законоустановените отстояния от граници на имота и с височина до 15,00 м. Устройственият план да се изработи в съответствие с изискванията на Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените планове и на чл. 108, ал. 2 от ЗУТ;
2. Разрешава изработването на ПУП – ПЗ за ПИ с идентификатор 77342.13.92 по КККР на гр. Русе, находящ се в местност „Ясаци“, землището на с. Хотанца, община Русе, в съответствие с одобреното в т. 1 задание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)