Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1008

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 1008
Прието с Протокол № 48/23.06.2006 г.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, общинският съвет реши:

1. Отменя т.т.5 и 6 от Решение № 969, прието с Протокол № 47 от 26.05.2006 г. на Общински съвет – Русе.
2. Дава съгласие за започване на процедура за продажба чрез конкурс на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ ІІ-учебно заведение с площ 8 503 кв.м., триетажен учебен корпус и закрит проход, находящ се по ул.Гоце Делчев № 35 при условие, че преобретателят не иска освобождаването на сградата от Медицинския колеж – Русе в срок до 30.09.2007 г., осигури свободен достъп и безвъзмездно ползване и не извършва реконструкция и/или основни ремонти на сградата, възпрепятстващи нормалния учебен процес.
3. Задължава Кмета на Община Русе за следващото заседание на общинския съвет да внесе предложение за настаняване на Медицинския колеж за учебната 2007-2008 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/