Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1008

Прието с Протокол № 50/14.10.2010 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 44, ал. 1, т. 2 от ЗЗД и чл. 76, ал. 3 от АПК, Общинският съвет реши:

І. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 21 за социално подпомагане на гражданите от бюджета на Община Русе, както следва:
§1. Въвежда се т.3 в чл.2: „За подпомагане на приемни семейства за 7-дневна почивка през календарната година на децата и приемните родители с отпускане на финансови средства за нощувки в размер на 300 лева на дете, като средствата да се отчитат с представяне на разходооправдателни документи.
§ 2. В чл.2 думата две се заменя с три.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)