Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1009

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 1009
Прието с Протокол № 48/23.06.2006 г.
На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.83 от Наредба №1 на ОбС-Русе, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за откриване на тръжна процедура за продажба на общинска земеделска земя, представляваща имот № 000095 с площ 7,849 дка в местността “Край село” в землището на с. Ястребово, трета категория, начин на трайно ползване – изоставени трайни насаждения, предмет на АОС № 4635/22.05.2006 г., при начална тръжна цена 6 082,98 лева.
2. Упълномощава Кмета на Община Русе да създаде организация по провеждане на търга, да издаде заповед за определяне на спечелилия участник и сключи договор в съответствие с т.1 на настоящото решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/