Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1009

Прието с Протокол № 50/14.10.2010 г.

На основание чл.21, ал.1, т. 9 от ЗМСМА, във връзка с чл.144, ал.3 от ТЗ и чл.10, ал.1, т.6 от Наредба № 9 за реда и условията за упражняване правата на Община Русе върху общинската част от капитала на търговските дружества, Общинският съвет реши:

1. Избира за контрольор на „Хляб и хлебни изделия” ЕООД Петя Златкова Везирова, считано от 01.10.2010 година.
2. Възнаграждението на контрольора да бъде в размера, определен с т. 2 на Решение № 866/22.04.2010г на Общински съвет – Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)