Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 101 от 01.03.2012г.

Препис-извлечение!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 101
Прието с Протокол № 7/01.03.2012 г.

На основание чл. 21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.6, ал.1, т. „к” от Закона за местните данъци и такси и чл.99, ал.3 от Закона за движение по пътищата, чл.79 от АПК, Общинският съвет реши:

Приема Наредба за изменение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе, както следва:

В чл.25 „б” числото „200,00” се заменя със „120” и се допълва с текста: „като се предоставят до 30 % от капацитета на всеки платен паркинг или паркоместа върху уличните платна за ползване със заплатена абонаментна такса”.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)