Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1010 Прието с Протокол № 38/22.05.2014 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.39, ал.4 от ЗОС, и чл.44, ал.4 от Наредба № 1 на ОбС Русе, и писмо вх.15-06-26/29.04.2014 г., Общинският съвет Русе, реши:

Дава съгласие за учредяване на безвъзмездно право на ползване, на Асоциацията на Дунавските общини „Дунав” на имот в гр. Русе по ул.”Княжеска” №15, представляващ част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.765.1.13, представляваща една стая /заседателна зала/, предмет на АОС № 6799/25.10.2012 г., вписан с вх. рег. № 14638/26.10.2012 г. под № 178, том 39, н.д. 7905 в АВп, за срок от две /2/ години.
Решението подлежи на оспорване чрез ОбС – Русе пред Административен съд – Русе в 14 – дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)