Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1010

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 1010
Прието с Протокол № 48/23.06.2006 г.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.83 от Наредба № 1 на Общински съвет – Русе за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за провеждане на явен търг за продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя, имот №000730 – пасище, мера, четвърта категория с площ 0,547 дка в землището на с. Червена вода, описана в акт № 4648/2006 г., при начална тръжна цена – 329,00 лева.
2. Упълномощава Кмета на Община Русе да създаде организация по провеждане на търга след влизане в сила решението на Общинския съвет – Русе, да издаде заповед и сключи договор със спечелилия търга.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/