Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1011 Прието с Протокол № 36/14.07.2022 г.

 На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1,  т. 12  от Закона за местно самоуправление и местна администрация, чл. 63, т. 1 от Закона за хората с увреждания,  Общински съвет – Русе реши:

Одобрява Програма за достъпна архитектурна среда на територията на община Русе (2022-2023).

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)

ПРОГРАМА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНА АРХИТЕКТУРНА СРЕДА НА ГРАЖДАНИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУСЕ (2022-2023 г.)

В изпълнение на разпоредбата на чл. 53, ал. 2, т. 2  от Закона за хората с увреждания и изискванията на чл. 5 от Наредба № РД-02-2/26.01.2021 г. за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията и Заповед № РД-01-840/31.03.2022 г. на кмета на община Русе, на основание чл. 44, ал. 2, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 8 от ЗМСМА.

Приета с Решение № 1011/14.07.2022 г. на Общински съвет – Русе

Съдържание:

 1. Въведение.
1.Визия. 
2. Цели.  
2.1. Обща цел.  
2.2. Специфични цели.  
3. Приоритетни направления.

II. Правна характеристика.

III. Кратък актуален ситуационен анализ на средата на територията на община Русе.

IV. Мерки за осигуряване на достъпна архитектурна среда за гражданите, на територията на община Русе, по направления:

 1. Здравеопазване: Общински лечебни заведения и медицински центрове; детски ясли, Детска млечна кухня и пунктове;
 2. Спорт: Общински спортни обекти;
 3. Образование, обучение и заетост: Образователни услуги – детски градини и общински училища; обучение и заетост – достъп до Дирекция „Бюро по труда“
 4. Социални услуги и дейности;
 5. Култура: Общински обекти и сгради, свързани с култура и изкуство;
 6. Общински сгради и  обекти с обществено предназначение;
 7. Комунални дейности и услуги. Транспортна инфраструктура;
  1.  Архитектурен достъп на гражданите по улици, квартали и булеварди, подлези и надлези
  1.  Достъпна транспортна мрежа за гражданите: достъпен градски и междуградски транспорт;
  1. Достъпност на спирките на обществения градски транспорт, тротоари, кръстовища и др.
  1. Подобряване достъпа на хора с увреждания до зоните за почасово платено паркиране и паркинги общинска собственост;
  1. Предоставяне право на паркиране на индивидуално паркомясто пред дома;
  1. Достъпна форма за актуална информация на гражданите с увреждания;

8. Жилища: Мерки за достъпна архитектурна среда в жилища;

I. ВЪВЕДЕНИЕ:

 1. Визия

Осигуряването на равен достъп на гражданите с увреждания и специални потребности до всички обществени обекти и сгради, здравни, образователни, културни, спортни и др. услуги, както и включването им в заетост и недопускане на дискриминационен елемент е основен приоритет в прилагането на политиките в страни-членки на Европейския съюз. България като равноправен член на европейската общност следва да прилага същите изисквания и за своите граждани.

            Мерките и действията, предприети от държавни, общински и граждански организации и лица, гарантиращи равен достъп на всички граждани и правото им на активно участие в обществения живот са определящи фактори за демократичност, солидарност, равнопоставеност и хуманност на съвременното българско общество.

            Изграждането на съвременни елементи за достъпност на средата за гражданите на територията на община Русе във всяка една сфера: транспортна инфраструктура; културно-образователна, здравно-социална, жилища и достъп до обществени сгради,  туристически и търговски обекти и всички обекти с обществено значение, спортни и развлекателни услуги, заетост  и др. ще доведе до упражняване на човешките права на всички граждани, особено за граждани със специфични потребности и различни видове и степен на увреждания.

            Устойчивото интегрирано градско развитие на град Русе, като областен административен център и гранична зона на ЕС е пряко свързан с планиране и изпълнение на мерките, осигуряващи достъпна архитектурна среда на гражданите.

            Гореизложените факти и необходимостта от прилагане на европейски и български нормативни актове, изискващи осигуряване на достъпна архитектурна среда за гражданите, обуславят разработването на настоящата Общинска програма за достъпна архитектурна среда 2022-2023 на Община Русе /Програмата/ и мерките за нейното изпълнение.

В тази връзка и в изпълнение на Заповед №РД-01-840/31.03.2022 г. на кмета на община Русе, на основание чл. 44, ал. 2, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 8 от ЗМСМА, във връзка с разпоредбата на чл. 53, ал. 2, т. 2 от Закона за хората с увреждания и във връзка с изискванията на чл. 5 от Наредба №РД-02-2/26.01.2021 г. за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията се сформира работна група към Община Русе, с цел:

 • изготвяне на актуален анализ и актуална оценка на състоянието на средата на територията на община Русе, за осигуряване на достъпна архитектурна среда на гражданите, вкл. на гражданите с увреждания;
 • разработване на Общинска Програма за осигуряване на достъпна архитектурна среда на гражданите, вкл. на гражданите с увреждания, на територията на община Русе, включващо: транспортни средства, осветление, улична и булевардна мрежа, светофари, образователни, здравни, социални, културни обекти и сгради с обществено значение;
 • включване в национални проекти и програми, финансирани от европейски структурни фондове.

Разработването на Общинската Програма за достъпна архитектурна среда цели поетапно осигуряване на достъпна градска/архитектурна среда за всички заинтересовани страни, което гарантира устойчивото развитие на град Русе и пълноценно участие на хората в обществения живот.

 •  Цели на Програмата:

2.1. Основна цел на Програмата:

Изграждане на достъпна градска/архитектурна среда за гражданите, вкл. за граждани с различна степен и вид на увреждане, във всяка сфера и дейности.

2.2. Специфични цели:

2.2.1. Интегриран подход на община Русе към изграждане на достъпна архитектурна среда за всички като задължителен елемент от политиките за постигане на устойчиво градско развитие.

2.2.2.Повишаване качеството на живот, социално включване и равнопоставеност за всички граждани.

2.2.3.Повишаване ефективността на контрол от община Русе, при изпълнението на мерките и елементите за осигуряване на достъпна архитектурна среда за гражданите.

 • Приоритетни направления:

3.1. Здравеопазване/здравни и медицински услуги и дейности: общински лечебни заведения и медицински центрове; детски ясли, Детска млечна кухня и пунктове й;

3.2.    Общински спортни обекти и съоръжения;

3.3.    Сгради, в които се извършва образователна дейност – общински образователни институции;

3.4.    Социални услуги-общодостъпни и специализирани и резидентен тип;

3.5.    Общински обекти и сгради, свързани с култура и изкуство – театър, опера, библиотека, кино и центрове за танци и др.;

3.6.    Общински сгради и обекти с обществено предназначение – сградата на община Русе и структурни звена и дирекции; аптеки, търговски и туристически обекти;

3.7. Транспортна инфраструктура и комуникации-

 • архитектурен достъп на гражданите по улици, квартали и булеварди, подлези и надлези;
 • достъпна транспортна мрежа за гражданите: достъпен градски и междуградски транспорт;
 • достъпност на спирките на обществения градски транспорт, тротоари, кръстовища и др.;
 • подобряване достъпа на хора с увреждания до зоните за почасово платено паркиране и паркинги общинска собственост;
 • предоставяне право на паркиране на индивидуално паркомясто пред дома и право на достъпна архитектурна среда до жилища.

3.8. Мерки за предоставяне на информация в достъпна форма за гражданите с увреждания

3.9. Мерки за достъпна архитектурна среда в жилищната мрежа

II. ПРАВНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Осигуряването на достъпна архитектурна среда за гражданите е важен елемент, но за някои групи (хора с увреждания, възрастни хора с намалена възможност в придвижването, хора с временни физически травми, майки с детски колички) осигуряването на достъпна архитектурна среда е задължително условие за тяхното свободно придвижване, активност и добро качество на живот.

Националната политика в тази област се определя и регулира както от нормативни документи с национален обхват, така и от международни стратегически документи, като: Конвенцията за правата на хората с увреждания на ООН, Европейската стратегия за правата на хората с увреждания 2021–2030, Европейската социална харта /ревизирана/, Европейската харта „Спорт за всички хора с увреждания”, Стратегия на Съвета на Европа за хората с увреждания 2017 – 2023 г. и др.

България предприе редица действия за прилагане разпоредбите на Конвенцията за правата на хората с увреждания, чието начало е поставено с подписването й от българска страна през 2007 г. През 2012 г. Конвенцията е ратифицирана у нас със закон, приет от 41-то Народно събрание на 26.01.2012 г.

Редица законови и подзаконови нормативни актове регламентират разнообразните аспекти на обществените отношения, касаещи мерки за осигуряване на достъпна градска среда за всички, сред които са: Закон за устройство на територията, Закон за хора с увреждания, Закон за движението по пътищата, Закон за автомобилните превози, Закон за електронните съобщения, Наредба №РД-02-2/26.01.2021 г. за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията, Наредба №2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, Наредба №43 за железопътен превоз на пътници, багажи и колетни пратки, Наредба №6 от 13 март 2008 г. за универсалната услуга по Закона за електронните съобщения (Раздел VI „Специални мерки за хора с увреждания”) и др.

В международен аспект, Конвенцията за права на хората с увреждания е първият международно правен акт, който е подписан за най-кратко време от най-много страни в историята на ООН. По своята същност Конвенцията е първият обширен и изчерпателен международен договор за правата на човека, който е приет през XXI век. Конвенцията е приета от Общото събрание на ООН на 13 декември 2006 г., а влиза в сила от 3 май 2008 г. обн. ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г., в сила от 21.04.2012 г. Това я прави част от вътрешното ни законодателство.

От анализ на жизнения стандарт на хората в ЕС е установено, че при хората с увреждания, делът на бедните e със 70% по-висок от средния, като това определено се дължи на редица бариери и ограничения за достъп до работни места и трудовия пазар и е ярко доказателство за връзката между достъпна архитектурна среда и качество и стандарт на живот на хората с различни потребности и вид степен на увреждане.

Като проблем може се отбележи липсата на съставена Национална стратегия за достъпна архитектурна среда в дългосрочен програмен период и Национален План за действие, в изпълнение на Националната стратегия за достъпна архитектурна среда, където ясно да са регламентирани основните цели на документа, мерки и дейности за изпълнение на целите, с включен финансов ресурс /предвиден в Националния бюджет и структурните фондове на финансиране от ЕС и Световната банка.

Съществува проблем при планиране и изграждане на достъпна архитектурна среда на територията на община Русе, предвид липсата на държавно финансиране и подпомагане на общините като цяло, при осигуряване на достъпност на гражданите във всяка една сфера от обществения живот. Особено тревожен е фактът, че в малките населени места, където липсва осигурен обществен транспорт за връзка на гражданите до по-големия град или населено място за здравни, образователни, търговски услуги и др., необходими за нормалния човешки бит, прогресивно нараства броят на самотни възрастни хора и лица с увреждания.

III. КРАТЪК АКТУАЛЕН СИТУАЦИОНЕН АНАЛИЗ НА СРЕДАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУСЕ

Извършеният анализ е съставен по съответните приоритетни направления: здравеопазване и медицински услуги; образование, обучение и заетост; култура; спорт; комунални услуги и дейности, транспортни средства, осветление, улична и булевардна мрежа и актуална информация; сгради с обществено значение; жилища, във връзка разработването на настоящата Програма на община Русе за осигуряване на достъпна архитектурна среда на гражданите, вкл. на гражданите с увреждания.

Анализът е обобщен, въз основа на изискана и представена в община Русе актуална информация за състояние на средата, от всички включени компетентни органи и  лица-представители на хора с увреждания.

 1. Направление „Здравеопазване“. Анализ на общински лечебни заведения и медицински центрове; детски ясли, Детска млечна кухня и пунктове;
  1. Медицински центрове и лечебни заведения:

1.1.1. Център по дентална медицина 1-Русе:

Към сградата на Център по дентална медицина 1 – Русе е изграден подход/рампа за хора с увреждания, разположена на южната страна на сградата. Основен ремонт на рампата е осъществен през месец ноември 2020 година. Рампата е удобна и функционална. През 2021 година са ремонтирани тоалетни помещения на вторият етаж на сградата. Има обособена тоалетна за инвалиди и мивка подходяща за ползване от деца и хора в неравностойно положение. Асансьорът е подходящ по размер за инвалидна количка. Анализът на средата показва, че е необходимо:

 • поставяне на пътен знак със специално предназначение Д21, указващ място за паркиране на пътни превозни средства, обслужващи хора с увреждания;
 • последващи ремонти на тоалетни помещения и възможност да се предвидят и изградят още тоалетни за лица със специални потребности;
 • алтернативи за преодоляване на съществуващия 7-сантиметров праг на главния вход на сградата, който затруднява лицата със специални потребности, както и преминаването с детски и инвалидни колички.

1.1.2. Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „СБАЛПФЗ „Д-р Д. Граматиков“ Русе ЕООД

Екипът на Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания е предприел мерки и са направени сериозни инвестиции в изграждане на достъпна архитектурна среда за лица с увреждания, както следва:

 • изграден е асансьор за облекчен подход към сградата, в която са разположени лежащо болните пациенти;
 • оборудвани са двете отделения с мултифункционални инвалидни колички;
 • изградена е рампа за инвалиди за амбулаторния блок, съобразена със строителните изисквания;
 •  оборудвано е закрито и топло помещение за изчакване в пространството между сградите на болницата. Описаните подобрения са на приблизителна стойност 90 000 лева от бюджета на лечебното заведение.

Необходими мерки за подобряване на достъпа:

 • оформяне на подходяща за деца чакалня, система за записване и повикване за преглед;
 • изграждане на асансьор в амбулаторния блок на болницата и други.

1.1.3. Диагностично-консултативен център 1 Русе ЕООД:

Към момента е монтирана платформа за достъп на инвалиди и детски колички до кабинетите в лечебното заведение. Функционира асансьор, който е недостатъчен поради големия поток от пациенти.

Необходими мерки за подобряване на достъпа:

 • изработване на проект за изграждане и монтиране на втори пациентски асансьор;
 •  около лечебното заведение е необходимо да се извърши ремонт на тротоара, с подмяна на тротоарните плочки пред магазините, граничещи с ДКЦ 1-Русе и входа на личните лекари, както и да се асфалтира улицата между паркинга и сградата, тъй като същата е с дупки и при проливен дъжд се образува застой на голямо количество вода.

1.1.4 Център за психично здраве – Русе ЕООД:

По данни на ЦПЗ-Русе ЕООД, на входните стъпала към Мъжко и Женско отделения е монтирана метална рампа за достъп на инвалидни колички. На страничния вход на Диагностично-консултативния блок има метална рампа и допълнителен парапет за улесняване достъпа на лица с физически увреждания.

В социалните услуги: ЦНСТ № 3 и ЦНСТ № 4, управлявани от ЦПЗ-Русе ЕООД е осигурена достъпна архитектурна среда за лица с увреждания и има изградени и функциониращи: рампа, изградена съгласно изискванията на чл. 16 от Наредба № 4/2009г. с подходящ наклон и двоен парапет; асансьор, функциониращ съгласно изискванията на чл. 18, чл. 50, чл. 51, чл.52 от Наредба № 4/2009 г.; специализиран санитарен възел, пригоден съгласно разписаното в Глава единадесета от Наредба № 4/2009г. с по-голям отвор на вратата и помощни ръкохватки; помощни къси рампи за осигуряване на достъп до специализирания санитарен възел на лица в инвалидни колички. На подхода към Защитено жилище на територията на ЦПЗ – Русе ЕООД има изградена бетонна рампа с наклон.

1.1.5 Медицински център 1-Русе ЕООД:

МЦ1-Русе ЕООД се помещава в стара сграда, построена през 1936 г. Към момента няма осигурена достъпна архитектурна среда за гражданите с увреждания и е затруднен достъпът.

Необходими мерки:

Изграждане на допълнително специализирано стълбище, извън сградата, с релси като се осигури и рампа за лицата с колички, съгласно нормативните изискванията

1.1.6. Комплексен онкологичен център-Русе ЕООД:

На централния вход е изграден подход за лица с увреждания.

Необходими мерки:

Изграждане на втора рампа, в ляво на централния вход. Изграждане на платформа за достъп на лица с увреждания до Отделението по нуклеарна медицина. В сградата на ул. Стоян Заимов 2, Отделение по палиативни грижи има необходимост от изграждане на асансьор с две спирки и рампа за централния и страничния вход.

1.1.7.УМБАЛ Канев Русе АД:

В сградата на УМБАЛ Канев са осигурени рампи на всички входове и асансьори за всички етажи. Сградата е с изградена достъпна архитектурна среда.

1.1.8. Детски ясли и ДМК:

В детските ясли няма изградена специална достъпна архитектурна среда, предвид факта, че децата са малки и родителите ги носят на ръце в помещенията.

При проектиране на предстоящи ремонти на детските ясли, ще се планират изграждане на рампи или други подходящи съоръжения.

В ДМК –Русе е създадена организация за достъп на гражданите за получаване на приготвената храна за децата, които не посещават детски ясли.

 • Направление „Спорт“. Общински спортни обекти и услуги:

2.1 Спортен комплекс „Ялта“:

Градски стадион – общинска собственост: до момента за използване на стадиона няма изградена достъпна архитектурна среда на гражданите с увреждания. Влизането в сградата се извършва с помощта на близки и служители на община Русе, през пространството, определено за автобуси.

Необходими мерки:

Извършване на проектиране за изграждане на достъпна архитектурна среда в Спортен комплекс „Ялта“ и градския стадион в него и търсене на програми за финансиране от ЕС.

 • Спортен комплекс „Дунав“

Има добре изградена достъпна архитектурна среда: рампи/ подвижна платформа; изградени санитарни възли за лица с увреждания.

Към момента на анализа, СК „Дунав“ няма необходимост от допълнително изграждане на съоръжения за достъпна архитектурна среда.

 • Спортен комплекс „Локомотив“

Сградата е едноетажна, но е стара и като цяло се нуждае от основен ремонт. Няма изградена достъпна архитектурна среда за граждани с увреждания.

Необходими мерки:

Извършване на проектиране за изграждане на  достъпна архитектурна среда в комплекс „Локомотив“ и търсене на програми за финансиране от ЕС. 

Всички останали спортни сгради и съоръжения, са дадени на концесионери, съгласно действащата нормативна уредба.

 • Образование, обучение и заетост: Образователни услуги – детски градини и общински училища; обучение и заетост – достъп до ДБТ:

По проекти на община Русе, финансирани от ЕСФ са изградени съоръжения за достъп на ученици и лица с увреждания в различни образователни институции.

Към момента на територията на община Русе, достъпна архитектурна среда е изградена само в няколко училища. Покрити рампи са изградени в ОУ „Отец Паисий“ – гр. Мартен и СУПНЕ „Фридрих Шилер“ – Русе. Открити рампи има в ОУ „Тома Кърджиев“ – Русе, ОУ „Отец Паисий“ – Русе, ОУ „Георги С. Раковски“ – с. Ново село, СУ „Христо Ботев“ – Русе, СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“ – Русе, СУ „Васил Левски“ – Русе и МГ „Баба Тонка“ – Русе. Платформени съоръжения с поставени в ОУ „Ангел Кънчев“ – Русе и МГ „Баба Тонка“ – Русе. Специализирани тоалетни за лица с увреждания има в единадесет общински училища.

В малка част от детските градини има изградена достъпна архитектурна среда за хора с увреждания. В ДГ „Пинокио“ – Русе, ДГ „Русалка“ – Русе, ДГ „Червената шапчица“ – Русе, ДГ „Райна Княгиня“ – Русе и ДГ „Зора“ – Русе има изградени рампи. В ДГ „Пинокио“ – Русе и ДГ „Русалка“ – Русе са изградени платформени съоръжения, като в ДГ „Червената шапчица“ – Русе и ДГ „Снежанка“ – Русе има и специализирани тоалетни.

Необходими мерки:

Извършване на проектиране за изграждане на достъпна архитектурна среда в останалите общински училища и детски градини и търсене на програми/проекти за финансиране от ЕС.

Дирекция „Бюро по труда“ – Русе /ДБТ/ е създала организация за осигуряване на достъпна архитектурна среда на гражданите с увреждания. На вход/изхода на ДБТ-Русе е изградена рампа за придвижване на граждани с колички, които се консултират и информират на първия етаж на ДБТ.

 • Социални услуги и дейности:

От извършен актуален анализ на състоянието на социалните услуги, предоставяни от Община Русе към този момент е установено, че една немалка част от услугите, все още нямат изградена съвременна достъпна архитектурна среда, което затруднява достъпа на потребителите, особено с по-тежки двигателни увреждания. Социалните услуги, особено Центрове за настаняване от семеен тип са изградени по съвременни изисквания и имат много добра база, пригодени санитарни възли, рампи, асансьори и обзавеждане.

Необходими мерки:

Извършване на проектиране проектиране и изграждане на достъпна архитектурна среда във всички останали соцални услуги, които нямат такава, след изготвянето на архитектурен план от управителите на институциите, както и да се търсят възможности за поетапно финансиране.

 • Култура: Общински обекти и исторически сгради, свързани с култура, история и изкуство:

5.1. Регионален исторически музей: изграден е верижен транспортьор и рампи от двете страни на входа на сградата

5.2. Екомузей с аквариум: изграден е асансьор за придвижване между етажите и рампа на входа

5.3. Къща музей „Баба Тонка“: изграден асансьор и достъп на посетители с увреждания през задния вход на сградата

5.4. Римска крепост „Сексагинта Приста“: изградена рампа на входа и рампи в обекта за лесно придвижване на хора с увреждания

5.5. Музей на градския бит: сградата е паметник на културата. Няма изградена достъпна архитектурна среда.

Необходимо е изграждане на подходяща среда за достъп за хора с увреждания.

5.6. Музей „Захари Стоянов“: сградата е паметник на културата. Няма изградена достъпна архитектурна среда.

Необходимо е изграждане на подходяща среда за достъп за хора с увреждания.

5.7 Регионална библиотека „Любен Каравелов“: Сградата разполага с рампа на входа за лесно придвижване на хора с увреждания при влизане. Сградата е паметник на културата.

Необходимо е изграждане на вътрешен асансьор от подземния до втория етаж, където са галерията и киносалонът.

5.8. Пантеон на възрожденците: има изградена достъпна архитектурна среда.

5.9 Русенска художествена галерия: има рампа с парапети от едната страна на входа. Сградата се състои от партер и сутерен, без да е оборудвана с асансьор за придвижване между етажите. Санитарният възел се намира в сутерена и е недостъпен за хора с увреждания.

Необходимо е поставяне на тактилни предупредителни ленти; реновиране на рампата и снабдяване с платформен подемник/верижен транспортьор; изграждане на вертикален платформен подемник (платформен асансьор в междустълбищното пространство) и санитарни възли.

 • Други общински сгради и обекти с обществено предназначение:

6.1 Централна сграда на община Русе, пл. „Свобода“ 6 – изградена е достъпна архитектурна среда за гражданите с увреждания: инсталирано е устройство/платформа в централния вход на сградата и асансьори.

6.2. Изнесени дирекции и отдели към община Русе:

Необходимо е проектиране и изграждане на достъпна архитектурна среда във всички изнесени структури на община Русе и възможности за поетапно финансиране.

 • Комунални дейности и услуги: Транспортна инфраструктура:

7.1. Архитектурен достъп на гражданите по улици, квартали и булеварди, подлези и надлези;

7.2. Достъпна транспортна мрежа за гражданите: достъпен градски и междуградски транспорт;

7.3. Достъпност на спирките на обществения градски транспорт, тротоари, кръстовища и др.;

7.4 Подобряване достъпа на хора с увреждания до зоните за почасово платено паркиране и паркинги общинска собственост;

7.5. Предоставяне право на паркиране на индивидуално паркомясто пред дома;

7.6. Достъпна форма за актуална информация на гражданите с увреждания.

От анализа на състоянието за достъпна архитектурна среда по булеварди, кръстовища, улици, надлези и подлези на територията на община Русе е установено, че актуалните архитектурни планове за облагородяване на съществуващата пътна мрежа-градска мобилност на територията на община Русе е съобразена с изискванията за достъпна архитектурна среда, съгласно нормативната уредба. На кръстовища, улици и паркинги, както и на подлези и надлези по различни проекти се планират изграждане на съоръжения, които да улеснят придвижването на хора с увреждания: тактилни плочки, ленти, рампи, светофари,  асансьори, както и Брайлови надписи.

Налице са редица проблеми при изграждането на достъпна архитектурна среда, а именно: има електрозахранване по тротоарите, които са на Енерго Про и при вссяка СМР и строеж се изисква и тяхно съгласие, както и на мобилните телефонните оператори.

Създадена е организация от община Русе, специализираните дирекции, свързани с планиране, контрол, строителство и архитектура за всеки един нов проект за сграда, училище, детски и социални заведения, както и уличната мрежа да се проектира, съгласно нормативните изисквания за достъпна архитектурна среда и поетапно ще се осигури такава. За подвижните платформи в обществените сгради е добре да има карта на лицата с увреждания, както и обучение на определени служители, които да работят и подпомагат лицата с увреждания.

Транспортни средства:

На територията на гр. Русе са обособени 276 броя спирки на обществения транспорт като от тях 181 броя са с поставени спиркови навеси. На 100 броя от спирките на масовия градски транспорт има монтирани електронни информационни табла, които визуализират разписанията и часовете на пристигане на преминаващите линии от обществения транспорт. Същите се зареждат през нощта от уличното осветление, а през деня работят със заредените батерии. Таблата не са пригодени за звуково сигнализиране. Съществуващите автобуси не са оборудвани с рампи, но новите 20 електробуса са съоръжени с механични рампи за ползване от трудно подвижни лица. В тези превозни средства са налични и външни бутони, с които се сигнализира при водача за качването на инвалидни или детски колички, чрез които се задържа вратата на превозното средство в отворено положение. Подобни съоръжения за достъпна архитектурна среда са заложени и в условията на закупуване на нови 15 броя тролейбуси, за които е в ход обществена поръчка. От наличните към момента превозни средства с механични рампи са оборудвани 12 броя тролейбуси марка „Шкода“.

Новите електробуси и тролейбуси имат фабрично заложени светлинни табели., които са на черен фон с жълто-оранжеви светещи надписи, видими от разстояние. 

За всички граждани с увреждания, община Русе е осигурила правото им на индивидуална безплатна карта за паркиране пред жилищата и на определените места в града, съгласно Закона за движение по пътищата.

На сайта на община Русе е необходимо да се публикува актуална информация за гражданите, относно правото им на индивидуална карта за паркиране и Схема за транспортна мрежа с включени най-важни точки/сгради с обществено значение: болница, ЖП гара, автогара,  държавни институции /РЗИ, МВР, ДСП, НАП/, община Русе и изнесените й структурите, аптеки с цел повишаване информираността на гражданите и осигуряване на равен достъп до най-важните сгради и услуги .

По проекти от ЕСФ е необходимо поетапно подобряване на цялостната транспортна инфраструктура, като особен проблем са обществения транспорт в малките населени места.

Периодично актуализиране на ПУП на община Русе, с включване на горерописаните мерки.

8. Жилища: Анализ на състоянието за достъпна архитектурна среда в жилищата и блоковете:

Анализът на фамилните жилища и блокове, където живеят лица с увреждания показва тревожни факти, по отношение на достъпността на средата. Построените жилища и блокове преди 2000 г., нямат изградена достъпност, като асансьори, рампи или платформи, което е голям проблем за гражданите. Пред блоковете и жилищата няма изградени рампи или подкосени прагове за улесняване придвижването на граждани с колички както и на майки с деца.

Министърът на труда и социалната политика утвърди Национална програма за изграждане на достъпна жилищна среда и осигуряване на условия за лична мобилност на хора с увреждания. За финансиране по Програмата може да кандидатства човек с трайно увреждане, с изготвена индивидуална оценка на потребностите, съгласно ЗХУ.

Предоставената е възможност е за осигуряване на финансови средства в размер на 100 000 лв. на проект за изграждане на рампи, подемни платформи, асансьори в съществуващи жилищни сгради и прилежащи към тях пространства. По програмата могат да кандидатстват собственици на индивидуални жилищни сгради /къщи/, които са с трайни увреждания и се придвижват с инвалидна количка или в чието семейство има лице с увреждане

До 8000 лв. са предвидените финансови средства по компонент „Лична мобилност“. Средствата ще се предоставят за приспособяване на лек автомобил за управление на хора с трайни увреждания или закупуване на приспособено транспортно средство. Кандидатите още могат получат и финансиране на шофьорски курс. Право да кандидатстват имат хора с трайни увреждания с доказан дефицит на долен/долни или горен/горни крайници и ЕР на ТЕЛК, които имат документ, че са годни да шофират. Общият бюджет на програмата за 2022 г. е 2, 5 млн. лева. Недостатък на тази програма е, че първоначално за проектиране и подготовка на документация за изграждане на рампа, асансьор или подемна платформа, кандидатът трябва да заплати  с лични средства. Друга особеност е, че при жилищните сгради/блокове следва да се иска съгласие на всички живущи от входа, съгласно ЗУЕС и да има регистрирано Сдружение в съда, с което чрез общината се кандидатства по подобни програми за финансиране. До настоящия момент в град Русе няма лице, което да е одобрено по тази програма.

Необходимо е да се предложи в МТСП, кандидатстването по тази програма да се извършва от общините, което ще облекчи в голяма степен гражданите/ ФЛ.

ІV. ТАБЛИЦА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИТЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНА АРХИТЕКТУРНА СРЕДА НА ГРАЖДАНИТЕ, НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУСЕ 2022-2023, ПО НАПРАВЛЕНИЯ:

1. Здравеопазване: Общински лечебни заведения и медицински центрове; детски ясли, Детска млечна кухня и пунктове

2. Спорт: Общински спортни обекти

3. Образование, обучение и заетост: Образователни услуги-детски градини и общински училища; обучение и заетост-достъп до ДБТ

4. Социални услуги и дейности

5. Култура: Общински обекти и сгради, свързани с култура и изкуство

6. Общински сгради и  обекти с обществено предназначение

7. Комунални дейности и услуги. Транспортна инфраструктура

7.1Архитектурен достъп на гражданите по улици, квартали и булеварди, подлези и надлези

7.2 Достъпна транспортна мрежа за гражданите: достъпен градски и междуградски транспорт

7.3 Достъпност на спирките на обществения градски транспорт, тротоари, кръстовища и др.

7.4 Подобряване достъпа на хора с увреждания до зоните за почасово платено паркиране и паркинги общинска собственост

7.5 Предоставяне право на паркиране на индивидуално паркомясто пред дома

7.6 Достъпна форма за актуална информация на гражданите с увреждания

8.  Жилища: Мерки за достъпна архитектурна среда в жилища/блокове

Таблица: ПРИОРИТЕТ 1 – Направление „Здравеопазване“: Общински лечебни заведения и медицински центрове; детски ясли, Детска млечна кухня и пунктове

Оперативна цел: Създаване на условия за равен достъп до качествено медицинско обслужване, здравно-медицински услуги и здравословно хранене на гражданите на територията на община Русе

МяркаДейностиОтговорни институцииВремеви периодФинансиране
Прогнозна стойностИзточникИндикатори/изградени съоръжения за достъпна архитектурна среда
1. Осигуряване на равен достъп на гражданите до качествено медицинско обслужване и медицински услуги.1.1. Подобряване на архитектурната инфраструктура в общинските медицински центрове и общински лечебни заведения, на територията на община Русе  Медицинските центрове и директорите на лечебните заведения;  2022 – 2023 г.5 00 000 лв.Държавно делегирани бюджети; Програми и проекти, финансирани от ЕСФ и ЕИП; Програми на МЗ;Изградени съоръжения за достъпна архитектурна среда на гражданите с увреждания, съгласно анализа на средата
 1.1.1. Създаване на достъпна архитектурна среда за гражданите в Център по дентална медицина 1-Русе            Център за дентална медицина 1-Русе      2022-2023 г.                    800 000 лв.Собствен бюджет   Финансиране по проекти на ЕСФ и програми на МЗ;  Изградени съоръжения за достъпна архитектурна среда на гражданите с увреждания: 1. Поставяне на пътен знак със специално предназначение Д21, указващ място за паркиране на пътни превозни средства, обслужващи хора с увреждания; 2. Последващи ремонти на санитарни помещения и възможност да се изградят още за лица със специални потребности; 3. Алтернативи за преодоляване на съществуващия 7-сантиметров праг на главния вход на сградата, който затруднява лицата със специални потребности, както и преминаването с детски и инвалидни колички.
 1.1.2. Създаване на достъпна архитектурна среда за гражданите в Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-р Граматиков“ – РУСЕ ЕООД                                Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-р Граматиков“ – РУСЕ ЕООД    2022-2023 г.                    999 000 лв.Държавно делегиран бюджет;   Финансиране по проекти на ЕСФ и програми на МЗ;                Изградени съоръжения за достъпна архитектурна среда на гражданите с увреждания: 1. Изграждане на  подходяща за деца чакалня; 2. Създаване на система за записване и повикване за преглед; 3. Изграждане на асансьор в амбулаторния блок на болницата; 4. Периодично планиране и подновяване на базата, съгласно нормативните изисквания за достъпна архитектурна среда.
 1.1.3. Създаване на достъпна архитектурна среда за гражданите в Диагностично-консултативен център 1 Русе ЕООДДКЦ 1 Русе ЕООД  2022-2023 г.700 000 лв.Собствен бюджет;   Финансиране по проекти на ЕСФ и програми на МЗ;  Изградени съоръжения за достъпна архитектурна среда на гражданите с увреждания: 1. Изработване на проект за изграждане и монтиране на втори пациентски асансьор. 2. Ремонт на тротоара, с подмяна тротоарните плочки пред магазините, граничещи с ДКЦ 1-Русе и входа на личните лекари; 3. Асфалтиране улицата между паркинга и сградата на ДКЦ 1.
 1.1.4 Създаване на достъпна архитектурна среда за гражданите в Медицински център 1-Русе ЕООД              Медицински център 1-Русе ЕООД  2022-2023 г.950 000 лв.Собствен бюджет;   Финансиране по проекти на ЕСФ и програми на МЗ;    Изградени съоръжения за достъпна архитектурна среда на гражданите с увреждания: 1. Изграждане на допълнително специализирано стълбище, извън сградата, с релси като се осигури и рампа за лицата с колички, съгласно нормативните изискванията. 2. Изграждане на санитарни възли за лица с увреждания
 1.1.5 Създаване на достъпна архитектурна среда за гражданите в Комплексен онкологичен център-Русе ЕООД:КОЦ-Русе  2022-2023 г.850 000 лв.Държавно делегиран бюджет;   Финансиране по проекти на ЕСФ и програми на МЗ;  Изградени съоръжения за достъпна архитектурна среда на гражданите с увреждания: 1. Изграждане на втора рампа, в ляво на централния вход на КОЦ; 2. Изграждане на платформа за достъп на лица с увреждания до Отделението по нуклеарна медицина; 3. В сградата на ул. Стоян Заимов 2, Отделение по палиативни грижи -необходимост от изграждане на асансьор с две спирки и рампа за централния и страничния вход.
2. Осигуряване на равен достъп на гражданите до качествени здравно профилактични услуги: Детски ясли и Детска млечна кухня.2.1. Подобряване на архитектурната инфраструктура в общинските детски ясли и Детска млечна кухня, на територията на община Русе  Детски ясли; ДМК; Община Русе2022 – 2023 г.700 000 лв.Държавно делегирани бюджети; Програми и проекти, финансирани от ЕСФ и ЕИП; Програми на МЗ;Изградени съоръжения за достъпна архитектурна среда на гражданите с увреждания, съгласно анализа на средата, в Детски ясли и ДМК – поетапно проектиране и изграждане на съоръжения  
  ПРИОРИТЕТ 2 – Направление „Спорт“. Общински спортни обекти и услуги Оперативна цел: Равнопоставеност в достъпа до спортни услуги и дейности на гражданите, с цел повишаване на здравословен начин на живот.
МяркаДейностиОтговорни институцииВремеви периодФинансиране
Прогнозна стойностИзточникИндикатори
1. Осигуряване на достъпа на гражданите до спортни услуги и дейности, на територията на община Русе, чрез изграждане на достъпна архитектурна среда.        1.1. Подобряване на архитектурната инфраструктура в Спортен комплекс „Ялта“-Русе              ОП „Спортни имоти“        2022-2023 г.              27 000 лв.  Собствен бюджет;   Финансиране по проекти на ЕСФ и програми на ММС;  Изградени съоръжения за достъпна архитектурна среда на гражданите с увреждания: 1. Проектиране и изграждане на достъпна архитектурна среда в Спортен комплекс „Ялта“ и градския стадион към него
 1.2. Подобряване на архитектурната инфраструктура в Спортен комплекс „Локомотив“-Русе;СК „Локомотив“-Русе; ОП „Спортни имоти“  2022-2023 г.  55 000 лв.Собствен бюджет;   Финансиране по проекти на ЕСФ и програми на ММС;  Изградени съоръжения за достъпна архитектурна среда на гражданите с увреждания: 1. Проектиране и изграждане на достъпна архитектурна среда в СК „Локомотив“
ПРИОРИТЕТ 3 – Направление „Образование и заетост“: Образователни услуги – детски градини и общински училища. Обучение и заетост – достъп до Дирекция „Бюро по труда“ Оперативна цел: Осигуряване на достъпна архитектурна среда на деца и ученици до общински детски и учебни заведения. Осигуряване на достъпна архитектурна среда на младежи и лица с увреждане за включване в подходящи за тях обучения, посреднически услуги и трудова заетост – ДБТ
МяркаДейностиОтговорни институцииВремеви периодФинансиране
Прогнозна стойностИзточникИндикатори
1. Осигуряване на достъпна архитектурна среда на деца в общински детски градини, на територията на община Русе.    1.1. Подобряване на архитектурната среда за достъп на деца с увреждания в общински детски градини.Детски градини   Община Русе2022-2023 г.  до 100 000 леваДелегиран бюджет Финансиране по проекти на ЕСФ и програми на МОНИзградени съоръжения за достъпна архитектурна среда на гражданите с увреждания: 1. Поетапно проектиране и изграждане на достъпна архитектурна среда във всички общински детски градини, 2. Осигуряване а възможност за кандидатстване по общинска подпрограма „Проектиране и изграждане на нови детски площадки и/или ремонти и сертифициране на съществуващи такива, облагородяване на дворни пространства и модернизиране на общинските детски градини“ във функция „Образование“
2. Осигуряване на достъпна архитектурна среда на деца в общински училища, на територията на община Русе.2.1. Подобряване на архитектурната среда за достъп на деца с увреждания в общински училища.                        Общински училища   Община Русе                         ОУ „Тома Кърджиев“ – Русе.  2022-2023 г.                               2022-2023 г.  До 10 000 лева за изготвяне на проектна документация                       46 367, 08 лв. 66 723, 37 лв.Делегиран бюджет Финансиране по проекти на ЕСФ и програми на МОН                 Национална програма „Красива България“ и съфинанси- ране от Община РусеИзградени съоръжения за достъпна архитектурна среда на гражданите с увреждания: 1. Поетапно проектиране и изграждане на достъпна архитектурна среда във всички общински училища, 2. Изграждане на асансьорна платформа в ОУ „Тома Кърджиев“ – Русе. 3. Осигуряване на средства за изготвяне на проекти за архитектурна достъпност
ПРИОРИТЕТ 4: Направление „Социални услуги и дейности“ Оперативна цел: Осигуряване на достъпна архитектурна среда и равен достъп до социални услуги и социални дейности на гражданите, с цел повишаване качеството на живот и социално включване
МяркаДейностиОтговорни институцииВремеви периодФинансиране
Прогнозна стойностИзточник Индикатори
1.Осигуряване на достъпна архитектурна среда в социални услуги-резидентна грижа.Насърчаване на работодатели да създават работни места за групи в неравностойно положение на пазара на труда.    1.1. ДСХ „Възраждане“-Русе. Във връзка с преструктуриране на услугата, поддържане и обновяване на достъпна архитектурна среда за гражданите-потребители на услугите в ДСХ „Възраждане“.ДСХ „Възраждане“-Русе   Община Русе2022-2023 г.  До 150 000  лв.Държавно делегиран бюджет Финансиране по проекти на ЕСФ и програми на МТСП.Изградени съоръжения за достъпна архитектурна среда на гражданите с увреждания: 1. Проектиране и обновяване на достъпната среда при преструктурира-не на ДСХ.
 1.2. Дом за пълнолетни лица с Деменция „Приста“-Русе /ДПЛД/ДПЛД Община Русе2022-2023 г.  До 150 000 лв.Държавно делегиран бюджет Финансиране по проекти на ЕСФ и програми на МТСП.Изградени съоръжения за достъпна архитектурна среда на гражданите с увреждания: 1. Проектиране и обновяване на достъпната среда на ДПЛД.
 1.3. Дом за пълнолетни лица с физически увреждания „Милосърдие“-Русе./ДПЛФУ/Директор на ДПЛФУ-Русе Община Русе    2022-2023 г.  До 150 000 лв.Държавно делегиран бюджет Финансиране по проекти на ЕСФ и програми на МТСП.Изградени съоръжения за достъпна архитектурна среда на гражданите с увреждания: 1. Проектиране и обновяване на достъпната среда на ДПЛФУ.
 1.4 Осигуряване на достъпна архитектурна среда в други социални услуги, където няма изградена такава.Доставчици/директори на социалните услуги2022-2023 г.  До 150 000 лв.Държавно делегиран бюджет Финансиране по проекти на ЕСФ и програми на МТСП.Изградени съоръжения за достъпна архитектурна среда на гражданите с увреждания в социалните услуги: 1. Поетапно проектиране и обновяване на достъпната среда на социалните услуги.
ПРИОРИТЕТ 5 – Направление „Култура“: Достъпна архитектурна среда в общински обекти/исторически сгради, свързани с култура, история и изкуство Оперативна цел: Осигуряване правата на гражданите, за достъп до културни и исторически сгради и центрове и участие в културния живот
МяркаДейностиОтговорни институцииВремеви периодФинансиране
Прогнозна стойностИзточник Индикатори
1.Осигуряване на гражданите с увреждания на достъпна архитектурна среда в общинските културно-исторически обекти и центрове, на територията на община Русе.  1.1. Музей на градския битДиректор на музея  2022-2023 г.  10 000 лв.Финансиране по проекти на ЕСФ и програми на МК.Изградени съоръжения за достъпна архитектурна среда на гражданите с увреждания в общинските културно-исторически обекти и центрове: 1. Изграждане на подходяща среда за достъп за хора с увреждания в Музей на градския бит.
 1.2 Музей „Захари Стоянов“-РусеДиректор на музея  2022-2023 г.  10 000 лв.Финансиране по проекти на ЕСФ и програми на МК.Изградени съоръжения за достъпна архитектурна среда на гражданите с увреждания в общинските културно-исторически обекти и центрове: 1 .Изграждане на подходяща среда за достъп за хора с увреждания в Музей „З. Стоянов“.
 1.3 Регионална библиотека „Любен Каравелов“-Русе  Директор на РБ „Любен Каравелов“  2022-2023 г.  150 000 лв.Финансиране по проекти на ЕСФ и програми на МК.1. Изграждане изход на киносалон.
   1.4. Русенска художествена галерия /РХГ/Директор на РХГ  2022-2023 г.  56 000 лв.Финансиране по проекти на ЕСФ и програми на МК.1. Поставяне на тактилни предупредителни ленти; 2. Реновиране на рампата и снабдяване с платформен подемник/верижен транспортьор; 3. Изграждане на вертикален платформен подемник (платформен асансьор в междустълбищното пространство) и санитарни възли.
2. Осигуряване на достъпна архитектурна среда на други общински сгради и обекти с обществено предназначение, които не са предоставени за управление на други организации2.1. Достъпна архитектурна среда в изнесени дирекции и отдели към община РусеОбщина Русе  2022-2023 г.  500 000 леваФинансиране по проекти на ЕСФ и програми на МК.Изградени съоръжения за достъпна архитектурна среда на гражданите с увреждания в общинските сгради.
ПРИОРИТЕТ 6 – Направление „Транспорт“- Комунални дейности и услуги. Транспортна  инфраструктура Оперативна цел: Създаване на достъпна транспортна среда на гражданите и правото им на свободно придвижване до услуги и обекти с обществено значение
МяркаДейностиОтговорни институцииВремеви периодФинансиране
Прогнозна стойностИзточник Индикатори
1. Осигуряване на достъпна архитектурна среда на гражданите в комуналните дейности и услуги, на територията на община Русе.1.1 Архитектурен достъп на гражданите по улици, квартали и булеварди, подлези и надлези на територията на община Русе.      Община Русе  2022-2023 г.10 светофара за незрящи със звуков сигнал – 1 брой 302,52 лв. 300 000 лв. за проектиране, строителен и авторски надзор и СМР за частично изграждане на тротоари в централна градска частФинансиране по проекти на ЕСФ и програми.Проектиране и поетапно изграждане на съоръжения за достъпна архитектурна среда на гражданите с увреждания по улици, квартали и булеварди, подлези и надлези, на територията на община Русе. Актуализиране на ПУП
   1.2. Достъпна транспортна мрежа за гражданите: достъпен градски и междуградски транспорт.Община Русе  2022-2023 г.34 автобуса, оборудвани за ТПЛ на стойност 1 400 000 лева   15 тролейбуса нископодови на стойност 14 250 000 евроФинансиране по проекти на ЕСФ и програми..Проектиране и поетапно изграждане на съоръжения за достъпна архитектурна среда на гражданите с увреждания в транспортните средства, на територията на община Русе.
 1.3. Подобряване достъпа на хора с увреждания до зоните за почасово платено паркиране и паркинги-общинска собственост;Община Русе  2022-2023 г.Безплатно издаване на карти за паркиране на хора с трайни уврежданияФинансиране по проекти на ЕСФ и програми.Повишаване информираността на гражданите за паркиране-безплатни карти за паркиране.
 1.4. Предоставяне право на паркиране на индивидуално паркомясто пред дома.    Община Русе  2022-2023 г.Обозначаване на 1 брой паркомясто на стойност 280 лева без ДДСФинансиране по проекти на ЕСФ и програми.Повишаване информираността на гражданите за паркиране и осигуряване на специални паркоместа пред блоковете/жилищата на гражданите. Поставяне на табели за паркиране на лица с увреждания.
 1.5. Достъпна форма за актуална информация на гражданите, на територията на община Русе;Община Русе  2022-2023 г.До 150 000 лв.Финансиране по проекти на ЕСФ и програми. Общински бюджетСъставяне и публикуване в сайта на община Русе и на други публични места /Автогара, Централна ЖП гара/ Актуална план-схема за придвижване на лица с увреждания до най-важните обекти и услуги в гр. Русе: Автогара, ЖП гара, УМБАЛ „Канев“ АД Русе; РЗИ, ОДМВР, НАП, ДСП и др. важни институции.
ПРИОРИТЕТ 7 – Направление „Жилища“. Достъпна архитектурна среда в жилищата и блоковете за гражданите с увреждания Оперативна цел: Създаване на достъпна жилищна среда на гражданите и правото им на свободно придвижване
МяркаДейностиОтговорни институции и/или лицаВремеви периодФинансиране
Прогнозна стойностИзточник Индикатори
1.Осигуряване на достъпна архитектурна среда на гражданите в жилища, блокове и фамилни къщи, на територията на община Русе.1.1 Архитектурен достъп на гражданите до домовете      Домоуправители по ЗУЕС; Физически лица чрез регистрирани Сдружения. Община Русе  2022-2023 г.  500 000 лв.Собствено финансиране; Финансиране по проекти на ЕСФ и програми.Проектиране и поетапно изграждане на съоръжения за достъпна архитектурна среда на гражданите с увреждания до домовете си.

V. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

Изпълнението на целите и включените дейности и мерки за изпълнение в Общинската програма за достъпна архитектурна среда 2022-2023 г. ще доведе до:

 • Подобряване на цялостното устойчиво градско развитие на Община Русе;
 • Повишаване достъпа на гражданите с увреждания до образователни, здравни, трудови, социални и културни услуги и дейности и участие в обществения живот;
 • Повишаване информираността на обществото за толерантност и недопускане на дискриминация;
 • Подобряване на транспортната мрежа и цялата инфраструктура, свързана с придвижването на хората с увреждания.
 • Периодично актуализиране на информация за достъпна архитектурна среда на гражданите, публикувана на сайта на община Русе и на други важни обекти: ЖП гара, Автогара и др.
 • Публикуване на план-схема за транспортна мрежа на община Русе, с най-важни обекти и значими услуги.
 • Стимулиране участието на граждани с увреждания във всички сфери на социално-икономическия живот и недопускане на изолация.
 • Спазване на българското и европейското законодателство, насочено към защита правата на гражданите с увреждания и осигуряване на пълноценен живот.

            VІ. КОНТРОЛ И МОНИТОРИНГ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО:

Контролът, мониторингът на координацията и изпълнението на дейностите по настоящата Общинска Програма за достъпна архитектурна среда 2022-2023 ще се извършва от експертите на община Русе.

Мониторингът на Общинската Програма за достъпна архитектурна среда 2022-2023 ще се осъществява чрез периодично, ежегодно събиране и анализиране на актуална информация от всички заинтересовани страни, както и съгласуване на мерките.

Основни методи на мониторинга са:

Ежегодно изискване на информация по планираните дейности от отговорните лица и институции, анализиране на информацията и отчитане на изпълнението по приоритетите на Програмата в Мониторингов отчетен доклад на община Русе.

Докладът се изготвя от експерти на община Русе, ангажирани с мониторинг, оценка и отчитането на дейностите по Общинската Програма за достъпна архитектурна среда 2022-2023.

Мониторинговият отчетен доклад за годината се представя от кмета на община Русе пред Общинския съвет до 20 февруари на всяка следваща календарна година.

Забележка: Общинската Програма за достъпна архитектурна среда 2022-2023 е отворен документ, който при промяна на важни обстоятелства може да се допълва и променя.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)