Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1011 Прието с Протокол № 38/22.05.2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал.2 от ЗМСМА; чл.39, ал.4 от ЗОС; чл. 44, ал. 4 от Наредба № 1 за общинската собственост на Общински съвет-Русе, Общинският съвет реши:

Дава съгласие за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот-частна общинска собственост, намиращ се в кв. „Средна кула”, мест. „Мерата”, представляващ Туристическа хижа „Приста”, състояща се от 6 /шест/ броя сгради с идентификатори: 63427.270.17.1, 63427.270.17.2, 63427.270.17.3, 63427.270.17.4, 63427.270.17.5 и 63427.270.17.6, построени върху ПИ с идентификатор 63427.270.17, предмет на АОС № 7208/19.03.2014 г. на Сдружение с обществено полезна дейност „Туристическо дружество-Приста”, за срок от 10 /десет/ години.
Решението подлежи на оспорване чрез ОбС-Русе пред Административен съд-Русе в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)