Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1011

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 1011
Прието с Протокол № 48/23.06.2006 г.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.83, във връзка с чл.31, ал.1 от Наредба № 1 на Общински съвет – Русе за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за провеждане на явен търг за продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя, имот №707003 – пасище, мера, трета категория с площ 2, 682 дка в землището на с. Тетово, описана в акт №4650/2006 г., при начална тръжна цена – 1676,00 лева.
2. Упълномощава Кмета на Община Русе да създаде организация по провеждане на търга след влизане в сила решение на Общинския съвет – Русе, да издаде заповед и сключи договор със спечелилия търга.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/