Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1011

Прието с Протокол № 50/14.10.2010 г.

На основание чл.21 ал.1 т.23 ЗМСМА, и чл. 21 ал.2 и изисквания в Насоките за кандидатстване по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-06/2010 „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градските агломерации”, Oперация 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на ОП „Регионално развитие ”, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие Община Русе да кандидатства с проект „Изграждане на охранителни канали и отвеждащ канал към ретензионен обем за защита от наводнения на територията на Източна промишлена зона в гр. Русе” и декларира наличността на средствата за съфинансиране в размер на 83 708,64 лв., както и че предназначението на обекта на интервенция няма да бъде променяно за период не по-малък от 5 години след приключване на проекта.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)