Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1012 Прието с Протокол № 38/22.05.2014 г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 30 от Наредба № 1 на Общински съвет-Русе, Протокол № 23/27.03.2014 г., чл. 8, ал. 9 и ал. 10 от ЗОС и заявления за закупуване на имоти, Общински съвет реши:

1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2014 г., както следва:
1.1. ПИ с идентификатор 63427.146.127, находящ се в местността „Хаджигенова чешма”, землище на град Русе, с площ 740 кв.м., начин на трайно ползване-за земеделски труд и отдих, шеста категория при неполивни условия, предмет на акт № 7189/27.02.2014 г. за частна общинска собственост, вписан под № 196, том 6, н.д. 1188, дв. вх. регистър № 2543, вх. № 2588/05.03.2014 г. в Агенцията по вписвания-Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 700,00 лв. (седемстотин лева) без ДДС, данъци и такси.
1.2. ПИ с идентификатор 63427.150.296, находящ се в местността „Караманлийка”, землище на град Русе, с площ 489 кв.м., начин на трайно ползване-за земеделски труд и отдих, пета категория при неполивни условия, предмет на акт № 7198/10.03.2014 г. за частна общинска собственост, вписан под № 49, том 8, н.д. 1433, дв. вх. регистър № 3006, вх. № 3033/14.03.2014 г. в Агенцията по вписвания-Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 500,00 лв. (петстотин лева) без ДДС, данъци и такси.
1.3. ПИ с идентификатор 63427.150.327, находящ се в местността „Караманлийка”, землище на град Русе, с площ 622 кв.м., начин на трайно ползване-за земеделски труд и отдих, пета категория при неполивни условия, предмет на акт № 7200/10.03.2014 г. за частна общинска собственост, вписан под № 48, том 8, н.д. 1431, дв. вх. регистър № 3002, вх. № 3035/14.03.2014 г. в Агенцията по вписвания-Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 600,00 лв. (шестстотин лева) без ДДС, данъци и такси.
1.4. ПИ с идентификатор 63427.150.328, находящ се в местността „Караманлийка”, землище на град Русе, с площ 493 кв.м., начин на трайно ползване-за земеделски труд и отдих, пета категория при неполивни условия, предмет на акт № 7201/10.03.2014 г. за частна общинска собственост, вписан под № 53, том 8, н.д. 1437, дв. вх. регистър № 3017, вх. № 3036/14.03.2014 г. в Агенцията по вписвания-Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 500,00 лв. (петстотин лева) без ДДС, данъци и такси.
1.5. ПИ с идентификатор 63427.150.330, находящ се в местността „Караманлийка”, землище на град Русе, с площ 609 кв.м., начин на трайно ползване-за земеделски труд и отдих, пета категория при неполивни условия, предмет на акт № 7199/10.03.2014 г. за частна общинска собственост, вписан под № 45, том 8, н.д. 1429, дв. вх. регистър № 2995, вх. № 3034/14.03.2014 г. в Агенцията по вписвания-Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 600,00 лв. (шестстотин лева) без ДДС, данъци и такси.
1.6. ПИ с идентификатор 63427.150.391, находящ се в местността „Караманлийка”, землище на град Русе, с площ 559 кв.м., начин на трайно ползване-за земеделски труд и отдих, пета категория при неполивни условия, предмет на акт № 7202/10.03.2014 г. за частна общинска собственост, вписан под № 50, том 8, н.д. 1434, дв. вх. регистър № 3008, вх. № 3037/14.03.2014 г. в Агенцията по вписвания-Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 550,00 лв. (петстотин и петдесет лева) без ДДС, данъци и такси.
1.7. ПИ с идентификатор 63427.159.663, находящ се в местността „Кону бунар”, землище на град Русе, с площ 800 кв.м., начин на трайно ползване-за земеделски труд и отдих, пета категория при неполивни условия, предмет на акт № 7190/27.02.2014 г. за частна общинска собственост, вписан под № 187, том 6, н.д. 1183, дв. вх. регистър № 2521, вх. № 2589/05.03.2014 г. в Агенцията по вписвания-Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 800,00 лв. (осемстотин лева) без ДДС, данъци и такси.
2. Дава съгласие за откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти-частна общинска собственост:
2.1. ПИ с идентификатор 63427.146.127, находящ се в местността „Хаджигенова чешма”, землище на град Русе, с площ 740 кв.м., начин на трайно ползване-за земеделски труд и отдих, шеста категория при неполивни условия, предмет на акт № 7189/27.02.2014 г. за частна общинска собственост, вписан под № 196, том 6, н.д. 1188, дв. вх. регистър № 2543, вх. № 2588/05.03.2014 г. в Агенцията по вписвания-Русе, с начална тръжна цена 700,00 лв. (седемстотин лева) без ДДС, данъци и такси.
2.2. ПИ с идентификатор 63427.150.296, находящ се в местността „Караманлийка”, землище на град Русе, с площ 489 кв.м., начин на трайно ползване-за земеделски труд и отдих, пета категория при неполивни условия, предмет на акт № 7198/10.03.2014 г. за частна общинска собственост, вписан под № 49, том 8, н.д. 1433, дв. вх. регистър № 3006, вх. № 3033/14.03.2014 г. в Агенцията по вписвания-Русе, с начална тръжна цена 500,00 лв. (петстотин лева) без ДДС, данъци и такси.
2.3. ПИ с идентификатор 63427.150.327, находящ се в местността „Караманлийка”, землище на град Русе, с площ 622 кв.м., начин на трайно ползване-за земеделски труд и отдих, пета категория при неполивни условия, предмет на акт № 7200/10.03.2014 г. за частна общинска собственост, вписан под № 48, том 8, н.д. 1431, дв. вх. регистър № 3002, вх. № 3035/14.03.2014 г. в Агенцията по вписвания-Русе, с начална тръжна цена 600,00 лв. (шестстотин лева) без ДДС, данъци и такси.
2.4. ПИ с идентификатор 63427.150.328, находящ се в местността „Караманлийка”, землище на град Русе, с площ 493 кв.м., начин на трайно ползване-за земеделски труд и отдих, пета категория при неполивни условия, предмет на акт № 7201/10.03.2014 г. за частна общинска собственост, вписан под № 53, том 8, н.д. 1437, дв. вх. регистър № 3017, вх. № 3036/14.03.2014 г. в Агенцията по вписвания-Русе, с начална тръжна цена 500,00 лв. (петстотин лева) без ДДС, данъци и такси.
2.5. ПИ с идентификатор 63427.150.330, находящ се в местността „Караманлийка”, землище на град Русе, с площ 609 кв.м., начин на трайно ползване-за земеделски труд и отдих, пета категория при неполивни условия, предмет на акт № 7199/10.03.2014 г. за частна общинска собственост, вписан под № 45, том 8, н.д. 1429, дв. вх. регистър № 2995, вх. № 3034/14.03.2014 г. в Агенцията по вписвания-Русе, с начална тръжна цена 600,00 лв. (шестстотин лева) без ДДС, данъци и такси.
2.6. ПИ с идентификатор 63427.150.391, находящ се в местността „Караманлийка”, землище на град Русе, с площ 559 кв.м., начин на трайно ползване-за земеделски труд и отдих, пета категория при неполивни условия, предмет на акт № 7202/10.03.2014 г. за частна общинска собственост, вписан под № 50, том 8, н.д. 1434, дв. вх. регистър № 3008, вх. № 3037/14.03.2014 г. в Агенцията по вписвания-Русе, с начална тръжна цена 550,00 лв. (петстотин и петдесет лева) без ДДС, данъци и такси.
2.7. ПИ с идентификатор 63427.159.663, находящ се в местността „Кону бунар”, землище на град Русе, с площ 800 кв.м., начин на трайно ползване-за земеделски труд и отдих, пета категория при неполивни условия, предмет на акт № 7190/27.02.2014 г. за частна общинска собственост, вписан под № 187, том 6, н.д. 1183, дв. вх. регистър № 2521, вх. № 2589/05.03.2014 г. в Агенцията по вписвания, с начална тръжна цена 800,00 лв. (осемстотин лева) без ДДС, данъци и такси.
2.8. ПИ с идентификатор 63427.166.292, находящ се в местността „Астарджийка”, землище на град Русе, с площ 522 кв.м., начин на трайно ползване-за земеделски труд и отдих, пета категория при неполивни условия, предмет на акт № 7191/27.02.2014 г. за частна общинска собственост, вписан под № 190, том 6, н.д. 1184, дв. вх. регистър № 2532, вх. № 2587/05.03.2014 г. в Агенцията по вписвания-Русе, с начална тръжна цена 500,00 лв. (петстотин лева) без ДДС, данъци и такси.
Дължимите данъци и такси са за сметка на спечелилите участници-купувачи.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)