Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1012 Прието с Протокол № 40/13.12.2018 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет – Русе реши:
1. Дава съгласие Община Русе да подаде проектно предложение по Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFOP001-4.004; и
2. Дава съгласие Община Русе да осигурява оборотни средства за точното и навременно изпълнение на планираната по проекта дейност до верифициране и плащане от страна на Управляващия орган на ОПДУ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)