Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1012

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 1012
Прието с Протокол № 48/23.06.2006 г.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.39, ал.1 и ал.4 от ЗОС и чл.44, ал.ал. 1 и 4 от Наредба №1 на ОбС – Русе, във връзка с протокол №62 от 29.05.2006 год. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за провеждане на конкурс за учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от десет години върху имот – частна общинска собственост, представляващ земеделски имот № 000038, начин на трайно ползване – ерозирала ливада в местността “Джевелията”, с площ 42,219 дка в землището на с. Просена, ІІІ-та категория, подробно описан в АОС №4649/30.05.2006 г.
2. Задължава кмета на Община Русе да организира и проведе конкурса за учредяване безвъзмездното право на ползване за срок от десет години върху част от общинския недвижим имот, представляващ земеделски имот № 000038, начин на трайно ползване – ерозирала ливада в местността “Джевелията”, с площ 42,219 дка в землището на с. Просена, ІІІ-та категория.
3. Упълномощава кмета на Община Русе да издаде заповед за определяне на спечелилия конкурса и да сключи договор за учредяване право на ползване със спечелилия конкурса.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/