Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1013 Прието с Протокол № 38/22.05.2014 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.2, ал.1 и ал.3, т.2, чл.4, чл. 13, ал.1, т. 2 и т.3, чл.17, ал.1, т. 2 и чл. 39, ал. 1 и ал.2 от Закона за концесиите (ЗК); чл.18 и чл.19 от Правилника за прилагане Закона за концесиите (ППЗК), Общинският съвет реши:

1. Открива процедура за предоставяне на концесия за услуга – управление, поддръжка и експлоатация на обект – публична общинска собственост, представляващ воден обект – микроязовир „Тетово” с обща площ 26,239 дка в землището на с.Тетово, Община Русе, предмет на Акт за публична общинска собственост №3850/08.04.2002 г. и на имот – частна общинска собственост с площ 98,527 дка в землището на с.Тетово, Община Русе, предмет на Акт за частна общинска собственост №6395/29.12.2010г.
2. Стопански дейности, които могат да се осъществяват чрез обекта на концесията:
2.1. развъждане на зарибителен материал, риба и водоплаващи птици;
2.2. спортен и любителски риболов;
2.3. отдих и развлечения.
3. Прилежаща на обекта на концесията инфраструктура и принадлежности: площ на обекта – 26,239 дка(язовирна дига, водоем и сервитут) по АПОС №3850/08.04.2002г; прилежащ терен – имот с идентификатор №000323 в землището на с. Тетово, с площ 98,527 дка по АЧОС №6395/29.12.2010г.
4. Срок на концесията: 15 години
5. Начална дата на концесията – датата на влизане в сила на концесионния договор при изпълнение на следните условия:
5.1. представяне от страна на концесионера на гаранцията за изпълнение на концесионния договор по т. 10.1. и
5.2. извършване на еднократното концесионно плащане по т. 11 а).
6. Условия за осъществяване на концесията и обстоятелства от фактически или правен характер, настъпването или изменението на които може да доведе до нарушаване на икономическия баланс.
6.1. Условия за осъществяване на концесията:
6.1.1. Обектът предмет на концесията да се използва, без да се променя предназначението му.
6.1.2.Да не се извършва и да не се допуска незаконно строителство на територията на концесията.
6.1.3.Концесионерът да съгласува предварително с Концедента извършването на подобрения на концесионната територия, както и с компетентните за това органи.
6.1.4.Концесионерът да осигурява опазването на обществения ред, здравето, имуществото и спокойствието на посетителите на концесионния обект.
6.1.5.Концесионерът да не прехвърля правата и задълженията по концесионния договор на трети лица и да не обременява с тежести обекта на концесията.
6.1.6. Концесионерът да осигурява достъп на Концедента и оторизираните държавни органи при проверка на обекта, както и да им предоставя съответните документи и информация.
6.1.7. След изтичане срока на концесията, обектът – предмет на концесията да се предостави обратно на Концедента в състояние годно за експлоатация.
6.1.8. Община Русе е собственик на всички приращения и подобрения върху обекта на концесията.
6.1.9. Община Русе е собственик на преместваемите обекти, поставени неподвижно върху територията на обекта на концесията.
6.2. Нарушаване на икономическия баланс на дейностите, свързани с нормалната експлоатация на обекта на концесията и дейностите предмет на концесията, може да възникне в резултат на влиянието на три основни групи фактори:
6.2.1. Фактори, свързани с евентуални промени и/или претенции към собствеността на обекта. В момента такива обстоятелства не са установени;
6.2.2. Фактори, свързани с евентуални промени в начина и организация на ползване на води от язовира;
6.2.3. Фактори, свързани с нарушавене на правилата за техническа експлоатция и безопасност, регламентирани в дейставщото законодателство. В този случай отговорността за всички потенциални щети и пропуснати ползи е на Концесионера, с оглед на задължението му да извършва всички мероприятия по текущо поддържане, ремонт и реконструкция на хидротехническото съоръжение.
7. Основни права и задължения по концесионния договор:
7.1. Основни права на Концедента:
7.1.1. Да получава дължимите от Концесионера плащания и гаранции в размера, сроковете и условията, залегнали в концесионния договор.
7.1.2. Да получи обратно след изтичане срока на договора или неговото преждевременно прекратяване, обекта на концесията, включително правото на собственост върху подобренията в обекта, инженерната инфраструктура, техническата и друга документация и информация, изготвени във връзка с концесията.
7.1.3.Да контролира изпълнението на задълженията по концесионния договор, като за целта има право на достъп до обекта и информацията относно осъществяваната дейност.
7.1.4. Да прекрати договора, ако Концесионера не изпълнява предвидените в него задължения, както и условията на предоставената концесия.
7.1.5. Да търси правата си при установени и отразени в констативен протокол нанесени вреди от Концесионера.
7.1.6.Да иска изменение на договора за концесия, когато обстоятелствата, при които той е бил сключен се променят трайно и съществено и това доведе до несъответствие между правата и задълженията на двете страни.
7.2. Основни задължения на Концедента:
7.2.1. Да предаде на концесионера обекта на концесията при условия и по ред, определени в концесионния договор.
7.2.2. Да не предоставя право на експлоатация или други конкуриращи по съдържание и предмет права върху обекта на концесията на трети лица за времето на действие на концесионния договор;
7.2.3. Да оказва съдействие на Концесионера във връзка с осъществяване на правата и задълженията му по договора.
7.2.4. При възникване на опасност за националната сигурност и отбраната на страната, за околната среда, за човешкото здраве, за защитените територии, зони и обекти и за обществения ред, произтичаща от или във връзка с изпълнението на концесионния договор, Конецедента е длъжен да уведоми незабавно за това Концесионера.
7.2.5. Да не възпрепятства дейността на Концесионера, когато тя се осъществява съгласно действащата нормативна уредба и клаузите на концесионния договор.
7.2.6. Да издава на Концесионера необходимите разрешения за извършване на дейността, включена в съдържанието на концесионното право, в съответствие с нормативните документи и в определените срокове.
7.2.7. Да контролира изпълнението на инвестиционната програма от страна на Концесионера.
7.2.8. При предсрочно прекратяване на концесията да заплати на концесионера обезщетение за направените подобрения върху обекта на концесията при условията на т.7.3.2.
7.3. Основни права на Концесионера:
7.3.1. Да експлоатира концесионния обект съобразно предназначението му и условията на концесионния договор, като сам определя цените на услугите, които предоставя и събира приходите от експлоатацията на обекта в своя полза.
7.3.2. В случай на предсрочно прекратяване на концесията, освен когато концесионният договор е прекратен едностранно от Концесионера или по негова вина, да получи обезщетение за направените в съответствие с концесионния договор подобрения и приращения, съгласно чл.80 от Закона за концесиите.
7.3.3. Да изисква съдействие от страна на Концедента при неправомерни действия на трети лица, доколкото Концесионерът не е титуляр на вещта и затова не може да се защити с ревандикационен или посесорен иск;
7.3.4. Да получава приходите от извършваната от него концесионна дейност.
7.3.5. Да ползва съпътстващата към момента на приемане на обекта инженерна инфраструктура и да предприеме действия по подръжка и обновяването и.
7.3.6. Да уведомява своевременно концедента в случаите, когато трети лица нарушават правата му по концесионния договор.
7.3.7. Да иска изменение в концесионния договор, когато обстоятелствата при които е бил сключен се променят трайно и съществено и това ще доведе до несъответствие между правата и задълженията на двете страни.
7.3.8. При изпълнение на концесионния договор, Концесионерът има правата на възложител по смисъла на Закона за устройство на територията. Концесионерът има право да представлява Община Русе при одобряването на проекти, разрешаване на строителството и регистриране (въвеждане на отделните строежи в експлоатация) след тяхната реконструкция или основен ремонт, както и да представлява Община Русе пред всички регулаторни и контролни органи във връзка със строителството и експлоатацията на обекта на концесията.
7.3.9. Да ползва подизпълнители за дейности, свързани с експлоатацията и поддържането на обекта на концесията, които не може да извърши сам и с които не се нарушават правата на Концедента и условията на настоящия договор, включително да отдава под наем части от обекта на концесията при условията на концесионния договор.
7.3.10. Да поставя преместваеми обекти и съоръжения на територията на обекта на концесия в съответствие със схема за преместваемите обекти, одобрена от главния архитект на Община Русе.
7.4. Основни задължения на Концесионера:
7.4.1. Да не променя предназначението на обекта на концесия.
7.4.2. Да изпълни в срока посочен в договора, инвестиционната програма за привеждане на обекта на концесия в състояние за експлоатация по видове СМР, съгласно изискванията на раздел VIII от Документацията за участие и офертата на концесионера.
7.4.3. При извършване на видовете дейности да съгласува с Концедента същите, съгласно нормативните документи.
7.4.4. Да не прехвърля на трети лица правата и задълженията по договора и да не обременява обекта на концесията с тежести(ипотеки, залози и др).
7.4.5. Да води и съхранява всяка техническа и друга документация, свързана с обекта на концесията и да я предоставя при поискване от Концедента и компетентните държавни органи.
7.4.6. Да осигурява по всяко време достъп до обекта на контролните органи и упълномощените представители на Концедента и да им представя документи и информация относно изпълнението на задълженията по концесионния договор.
7.4.7. Концесионерът е длъжен:
7.4.7.1. Да изпълнява изцяло задълженията на концедента и изискванията по осъществяването на техническата експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях, уредени в Наредба №13 от 29 януари 2004 г за условията и реда за осъществяване на техническата експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях и в други действащи в тази област нормативни актове.
7.4.7.2. Да изготви авариен план за действие, в изпълнение на чл.138, ал.3 от Закона за водите(ЗВ) и в съответствие с изискванията на чл.35, ал.1 от Закона за защита при бедствия(ЗЗБ) и чл.58, ал.1 от Наредба №13 от 29 януари 2004 г за условията и реда за осъществяване на техническата експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях.
7.4.7.3. Да съгласува аварийния план по предходната точка с концедента и с областно управление „Пожарна безопасност и защита на населението” – Русе в тримесечен срок от подписването на концесионния договор.
7.4.7.4. Да изпълнява задълженията по чл. 35, ал. 3 от ЗЗБ.
7.4.7.5. Да изпълнява задълженията по чл. 142 от ЗВ.
7.4.7.6. Концесионерът е длъжен да спазва всички нормативни изисквания, свързани с националната сигурност и отбраната на страната, опазването на околната среда, на човешкото здраве, на защитените територии, зони и обекти и на обществения ред, както и в други случаи, определени със закон.
7.4.7.7. Концесионерът е длъжен да уведомява незабавно концедента за нововъзникнали обстоятелства, създаващи опасност за националната сигурност и отбраната на страната, за околната среда, за човешкото здраве, за защитените територии, зони и обекти и за обществения ред, както и в други случаи, определени със закон.
7.4.8. Да заплаща всички дължими концесионни плащания на Концедента при договорените условия и срокове в договора.
7.4.9. Да извършва за своя сметка всички разходи свързани с управлението, поддържането и експлоатацията на обекта
7.4.10. Да предостави обекта с всички подобрения обратно на Концедента след изтичане срока на договора и/или прекратяването му в състояние годно за експлоатация.
7.4.11. Да спазва предложените в офертата параметри и предложения, представляващи неразделна част от концесионният договор.
7.4.12. Да води аналитично счетоводство за предоставяните от него услуги и стопански дейности при експлоатацията на обекта на концесията.
7.4.13. Да осъществява мониторинг по време на извършване на строително-монтажните работи като:
– предприема действия за осигуряване на качеството на извършваните СМР;
– осъществява контрол, относно качеството на влаганите строителни материали;
– осъществява контрол, относно спазването на изискванията на разрешителните документи за обекта.
7.4.14. При експлоатацията на обекта:
– да спазва изискванията на разрешителните документи за експлоатация на обекта;
– да спазва предписания режим относно функционалното предназначение на обекта;
– да осъществява контрол върху състоянието и правилната експлоатация на захранващите и отвеждащите мрежи (електрическа, водопроводна, и др.).
7.4.15. Да не изпуска водата от язовира при улов на риба и през размножителния период на рибата.
7.4.16. Да получи разрешително за водоползване и/или ползване на воден обект по Закона за водите.
7.4.17. Да проведе съгласувателни процедури по Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие при осъществяване на инвестиционните предложения в района на язовира.
7.4.18. Да изчисти чашата на язовира и да облагороди района.
7.4.19. Да извършва всички дейности по поддръжка и експлоатация на обекта при спазване на всички нормативни изисквания, относно техническото му състояние и прилагане на мерки за опазване и подобряване на водната среда.
7.4.20. Да ползва концесионната площ в съответствие с екологичните и технологични изисквания за съхранение и опазване на язовира като хидротехническо съоръжение и да не допуска неправилна експлоатация, която може да доведе до увреждане на обекта на концесията.
7.4.21. Да изпълнява всички предписания и изисквания на контролните органи, произтичащи от състоянието на хидротехническите съоръжения в момента на проверката и в съответствие с нормативните актове.
7.4.22. Да изгради и поддържа хидротехническите съоръжения за постоянна защита при неблагоприятни природни явления, както и да извърши ремонт на съществуващите съоръжения.
7.4.23. Да информира Концедента за евентуални вредни въздействия върху обекта на концесията.
7.4.24. Да не използва химични препарати за унищожаване на растителността.
7.4.25. Да поддържа леглото за оттичане(долен участък) на разстояние 500 м под язовирната стена.
7.4.26. Да осъществява концесията въз основа на предварително съгласувани с Концедента проект за експлоатация за осъществяване на концесията и инвестиционна програма, като новоизградените подобрения се предават на Концедента след приключване на договора.
7.4.27. При прекратяване на концесионния договор да предаде на Община Русе цялата проектна, екзекутивна, техническа, финансова и друга документация, отнасяща се до строителството и експлоатацията на обекта на концесията.
8. Условия за предоставяне на дейности по експлоатацията и поддържането на обекта на концесията на подизпълнители:
8.1. Концесионерът има право да наема подизпълнители за извършването на отделни дейности по поддръжка и експлоатация на обекта на концесията, както и за стопанските дейности, които могат да се осъществяват чрез него.
8.2. Концесионерът е длъжен да представя на Концедента копие от всички договори с подизпълнители в срок до 10 работни дни от тяхното сключване.
8.3. При сключването на договорите с подизпълнителите, Концесионерът е длъжен да създаде условия и гаранции, че:
8.3.1. действията на подизпълнителите няма да доведат пряко или косвено до неизпълнение на Договора;
8.3.2. при осъществяване на контролните си функции по Договора Концедентът ще може безпрепятствено да извършва проверка на дейността на подизпълнителите.
8.4. За действията на подизпълнителите, Концесионерът носи отговорност като за свои действия. Неизпълнение на задължение по договора е налице при действие и/или бездействие както от страна на Концесионера, така и от негов подизпълнител.
9. Условия за отдаване на обекта на концесията под наем
9.1. Концесионерът не може да отдава целия концесионен обект на трети лица. 9.2. Концесионерът има право да отдава под наем отделни части от обекта на концесията за дейности, които не може да извърши сам и с които не се нарушават правата на Концедента и условията на концесионния договор.
9.3. Концесионерът има право да събира в своя полза приходите от наема.
10. Вид и размер на гаранциите за изпълнение задълженията на концесионера по концесионния договор:
10.1. Безусловна и неотменима банкова гаранция за обезпечаване изпълнението на инвестиционната програма на Концесионера в размер на 3% от стойността на инвестиционните разходи. Концесионерът е длъжен да представи банковата гаранция преди подписване на концесионния договор. Валидността на банковата гаранция е 6 месеца след определения с концесионния договор срок за изпълнение на инвестиционната програма и въвеждането на обекта в експлоатация.
10.2. Безусловна и неотменима банкова гаранция за всяка календарна година след изтичане на гратисния период, за обезпечаване на задължението за годишно концесионно плащане в размер на 10% от дължимото годишно концесионно плащане по т. т.11 б). Гаранцията се представя до 31 януари на обезпечената година и е със срок на валидност до 30 дни от изтичането на всяка обезпечена година.
10.3. Концесионерът е длъжен в едномесечен срок от всяко намаляване на стойността на банковите гаранции да възстанови първоначално определеният размер.
11. Концесионерът дължи концесионни плащания при следните условия:
а) еднократно концесионно плащане в размер 2000 лв, дължимо към датата на влизане в сила на концесионния договор;
б) годишно концесионно плащане в размер определен в концесионния договор в съответствие с офертата на участника определен за концесионер, но не по-малко от 2000 лв/г. Всяко дължимо годишно концесионно плащане след първото, се индексира в срок до 31.01. на текущата година с положителния индекс на инфлация посочен от НСИ за предходната година.
в) гратисен период, през който концесионерът изпълнява инвестиционната си програма и се освобождава от извършване на годишно концесионно плащане, определен в концесионния договор в съответствие с офертата на участника определен за концесионер, но не по-дълъг от 36 месеца от датата на влизане в сила на договора за концесия.
г) годишното концесионно плащане се превежда по банкова сметка на Община Русе както следва: първа вноска – 50% от годишното концесионно възнаграждение – до 30 юни на текущата година; втора вноска – 50% от годишното концесионно възнаграждение до 31 декември на текущата година.
12. Концесионерът е длъжен да спазва нормативните изисквания и изискванията, определени от компетентните държавни и общински органи, свързани с:
12.1. националната сигурност и отбраната на страната;
12.2. охранителна защита на обекта на концесията и опазване на обществения ред и на здравето и спокойствието на посетителите на обекта на концесията.
13. Изискванията на действащите нормативни документи по опазване на околната среда, на човешкото здраве, на защитените със закон територии, зони и обекти, както и на обществения ред са задължителни за Концесионера.
14. Концедентът не дължи на концесионера компенсации по смисъла на ЗК.
15. Концесионерът е длъжен да застрахова за срока на концесията за своя сметка и в полза на Kонцедента обекта на концесията, в съответствие с действащото законодателство и добрата практика.
15.1. При застраховането на обекта Концесионерът е длъжен да осигури подходящо застрахователно покритие отчитайки степента на риска. Застраховката трябва да покрива и отговорността за причинени вреди на трети лица, произтичащи от действия или бездействия на Концесионера.
15.2. Концесионерът отговаря за нанесени вреди на трети лица от дейността си, като заплаща щетите и присъдените от съда разноски по водените дела.
15.3. Концесионерът е длъжен да предявява навреме всички искове по действащите застраховки и да събира дължимите обезщетения.
16. Критерий за подбор по чл. 26, ал. 1 от ЗК – икономическо и финансово състояние на участниците в процедурата за определяне на концесионер.
16.1. Минималните изисквания за икономическото и финансовото състояние на участниците са:
16.1.1. Приходи от дейност за поне една от последните три финансови години, считано от датата на подаване на офертата не по-малко от 300 000 лв.
16.1.2. Балансова стойност на активите не по-малко от 500 000 лв за последната финансова година.
16.1.3. Положителен финансов резултат за последната финансова година.
17. Минимален размер на инвестициите и задължителните дейности за поддръжка и експлоатация на обекта на концесия:
17.1.Минимален размер на инвестиционните разходи – 280 000 лева без включен ДДС, за целия срок на концесията, в това число за:
– проектиране на окончателни проекти, одобряването им и снабдяване със строителни книжа;
– реконструкция, рехабилитация и изграждане на нови съоръжения; озеленяване; изграждане на автоматизирана контролно-измервателна система, обществено обслужващи обекти;
– непредвидени и други разходи.
17.2. Задължителни дейности за поддръжка и експлоатация на обекта на концесия:
17.2.1. Програма за инспекция, рехабилитация и експлоатация на микроязовира:
– отстраняване на многогодишната растителност по откосите на язовирната стена;
– геодезическо заснемане на язовирната стена, съоръженията, язовирното езеро и долния участък до 500м. след стената;
– водолазен оглед на водовземната шахта и основния изпускател или оглед след източване на язовира;
– актуализиране на геометричните размери на стената и съоръженията, изготвяне на екзекутивни чертежи;
– изготвяне на ключови криви на заляти площи и завирени обеми на язовира;
– актуализиране на хидроложката информация, преоценка на размера на високите води и пропускната способност на преливното съоръжение;
– проектиране и изграждане на КИС;
– изготвяне на „Инструкция за експлоатация и поддържане на язовирната стена и прилежащите й съоръжения”;
– изготвяне на „Програма за технически контрол (наблюдения и измервания) на състоянието на стената и съоръженията”, включително слягане на стената, нива на депресионната повърхност, деформации на съоръженията, водни нива в язовира, химичен и биологичен състав на водата;
– създаване и поддържане на регистър на язовира с цялата техническа документация;
– организиране и провеждане на пролетен и есенен технически прегледи на състоянието на язовира с пробни манипулации на механизмите;
– наблюдение на проводимостта на речното корито и заливаемите зони по поречието след язовира;
– ежегодна актуализация на съставения „Авариен план за действие при екстремни и аварийни ситуации”, съгласуван с органите за защита на населението;
– изготвяне на програма за управление на отпадъците, ако това се налага;
– зарибяване по ефективна схема за запазване на екологичното равновесие.
17.2.2. Инвестиционна програма по видове строително-монтажни работи за срока на концесията:
– почистване на наносите в обем до 20 000 куб.м.;
– почистване на нежелана дървесна растителност по сухия откос и тръстикова растителност по мокрия откос;
– възстановяване на сервитутните граници на микроязовира;
– изкопни и насипни работи по откосите на дигата в обем до 1500 куб.м.;
– изпълнение на каменна защита по водния откос – 1 100 кв.м.;
– основен ремонт на изпускателя – входна шахта, тръбопровод, изходна шахта, отводящ канал до дерето;
-основен ремонт на преливника – входен участък, бързоток, енергогасител, отводящ канал до дерето и почистване на дерето до 500 м. под дигата;
-ремонт на короната на дигата с оформяне на път за преминаване през нея;
-осигуряване на достъпен за леки автомобили път до язовира;
-изграждане на площадкова електрическа мрежа;
-изграждане на общественообслужващи обекти;
-изпълнение на осветление и обезопасяване на дигата и водоема;
-провеждане на екологични мероприятия, свързани с противоерозионната дейност по бреговете – преоткосиране, затревяване, залесяване.
18. Критерии за комплексна оценка на офертите и тяхната относителна тежест:
18.1. Размер на инвестициите за проектиране, реконструкция, рехабилитация и изграждане на комплекса, който не може да бъде по-малък от 280 000лв без ДДС, с относителна тежест 50 на сто.
18.2. Размер на годишното концесионното плащане, който не може да бъде по-малък от 2000 лв/г, с относителна тежест 30 на сто.
18.3. Срок за изпълнение на инвестиционната програма през който не се извършва годишно концесионно плащане – не по-дълъг от 36 месеца от сключване на договора за концесия, с относителна тежест 20 на сто.
19. Размер и начин на плащане на гаранцията за участие в процедурата за предоставяне на концесия – участниците предоставят гаранция за участие в процедурата за определяне на концесионер в размер на 2 000 лв. под формата на внесен депозит или банкова гаранция. Формата на гаранцията се избира от участниците.
20. Възлага на Кмета на Община Русе да предприеме действия по обявяване и провеждане на открита процедура за предоставяне на концесията по т.1.
21. Решението не подлежи на обнародване в “Държавен вестник” и може да се обжалва относно неговата законосъобразност пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от узнаването му, по реда на глава единадесета от ЗК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)