Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1013 Прието с Протокол № 40/13.12.2018 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 38, ал. 2 и 4, и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 26, ал. 1, т. 3 и чл. 42, ал. 2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, Общинският съвет реши:
Дава съгласие за учредяване възмездно право на пристрояване за изграждане на стълбищна клетка – стълбище за втори етаж, със застроена площ от 9,15 кв.м. и разгъната застроена площ от 21,35 кв.м., съобразно §5 т.15 и 18 от ДР към ЗУТ, и обща заета от пристройката площ 30,50 кв.м. към самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.7.44.1.5 по КККР на гр. Русе, разположен върху имот – частна общинска собственост с идентификатор 63427.7.44 по КККР на гр. Русе, в полза на Димитър Андреев Кунев и Красимира Андреева Димитрова, съобразно предвижданията на одобрен от Гл. архитект на Община Русе проект, срещу заплащане на цена в размер на 3 940,60 лв. /три хиляди деветстотин и четиридесет лева и шестдесет стотинки/, без дължими данъци и такси, които са за сметка на суперфициарите.
Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)