Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1013

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 1013
Прието с Протокол № 48/23.06.2006 г.
На основание чл. 21, ал.1, т.8 и т. 11 от ЗМСМА, чл. 27, ал.1, т.8 и чл.33, ал.2 и 3 от Наредба №1 на Общински съвет-Русе, във връзка с чл.15, ал.3 и чл.15, ал.5 от ЗУТ, Протокол № 57/20.01.06 г. на Комисията по общинска собственост, искане вх. № 0804/0996/20.02.06 г. от “ГЕЯНА” ООД, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за одобряване на подробен устройствен план – изменение план за регулация в кв. 66 на Ц.Г.Ч., като бъде извършена процедура по придаване на застроен терен с площ 14 кв.м. и полумасивна едноетажна сграда със застроена площ 14 кв.м., описан в акт за общинска собственост № 3677/2001 г., срещу заплащане от “Геяна” ООД на пазарна цена от 4 620,00 лева (четири хиляди шестстотин и двадесет лева) с дължимите данъци и такси.
2. Упълномощава Кмета на Община Русе да сключи предварителен договор с нотариална заверка на подписите и окончателен договор, съгласно решението на Общинския съвет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/