Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1014 Прието с Протокол № 36/14.07.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал.1, т. 6 и т. 23 и чл. 17, т. 10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 125, ал.1, т. 2 от Закона за публичните финанси, във връзка с чл. 6, т.1 от Закона за физическото възпитание и спорта, и Решение №898 от 26.04.2022 г., прието с Протокол №33 от 26.04.2022 г на Общински съвет Русе, Общински съвет – Русе реши:

  1. Дава съгласие Община Русе да сключи договор за спонсорство за сумата от 3000 лв. /Словом: Три хиляди лева/ с Теодор Илиянов Цветков за реализиране на 72 часово нонстоп плуване в езерото на лесопарк Липник, което ще се проведе в периода от 11-14 август 2022 г. като Теодор Цветков се ангажира да популяризира Община Русе в медийното пространство по време неговите изявления и гостувания в телевизионни предавания и при провеждането на всички инициативи, логото на Община Русе да бъде поставено на спортната екипировка и оборудване.
  2. Сумата от 3000 лв. да бъде осигурена от Дейност 714 „Спортни бази и спорт за всички“ от бюджета на Община Русе.
  3. Възлага на кмета на Община Русе да подпише договор за спонсорство с посочване на конкретни задължения за спортиста за популяризиране на община Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Иво Пазарджиев)