Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1014 Прието с Протокол № 38/22.05.2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 3 от ЗОС, във връзка с чл. 5, ал. 1 от Закона за закрила и развитие на културата, Протокол № 22/27.02.2014 г. на Комисията по общинска собственост, Общински съвет реши:

1. Предоставя безвъзмездно право за управление, за срок от 5 /пет/ години, част от недвижим имот-частна общинска собственост, представляваща част от двуетажна масивна сграда със сутерен /бивше ОУ „Христо Ботев”/, а именно: целия първи етаж и сутерен, намиращ се в село Басарбово, Община Русе с АОС № 5813/27.04.2009 г., на Драматичен театър „Сава Огнянов” – Русе.
2. Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)