Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1014 Прието с Протокол № 40/13.12.2018 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37, ал. 1 и ал. 2, чл. 8, ал. 1 и ал. 9, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 26, ал. 1, т. 3, чл. 36, ал. 1, ал. 2 и ал. 6, чл. 61, ал. 2, т. 3 от Наредба №1 на Общински съвет – Русе за общинската собственост, Общинският съвет реши:
1.Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018 г. с учредяване възмездно право на строеж за изграждане на пететажна жилищна сграда със сутерен, с обществено-обслужващ партерен етаж, с основни височини на застрояване 10 м., 12 м. и 15 м., с конфигурация и площ на отделните етажи, както следва:
Сутерен – 938 кв.м.
1-ви етаж (партер), 2-ри, 3-ти етажи – 582 кв.м.
4-ти етаж – 550 кв.м.
5-ти етаж – 305 кв.м.,
с обща разгъната застроена площ 3 539 кв.м. върху общински поземлен имот с идентификатор 63427.2.5763 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с площ 1028 кв.м., с адрес: гр. Русе, ул. „Неофит Бозвели“ №29, представляващ УПИ Х-5353 от кв. 880 по регулационния план на гр. Русе, предмет на АЧОС №8163/14.03.2017 г., вписан под №44, том 6, н.д. 1083, ДВР 2638, вх.рег.№2667 от 15.03.2017 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, с прогнозен приход от учредяването на правото на строеж в размер на 787 080,60 лв., придобивани реално под формата на жилища и един търговски обект в новопостроената сграда.
2. Дава съгласие за провеждане на публично оповестен присъствен конкурс за учредяване възмездно право на строеж за изграждане на пететажна жилищна сграда със сутерен, с обществено-обслужващ партерен етаж, с основни височини на застрояване 10 м., 12 м. и 15 м., с конфигурация и площ на отделните етажи, както следва:
Сутерен – 938 кв.м.
1-ви етаж (партер), 2-ри, 3-ти етажи – 582 кв.м.
4-ти етаж – 550 кв.м.
5-ти етаж – 305 кв.м.,
с обща разгъната застроена площ 3 539 кв.м. върху общински поземлен имот с идентификатор 63427.2.5763 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с площ 1028 кв.м., с адрес: гр. Русе, ул. „Неофит Бозвели“ №29, представляващ УПИ Х-5353 от кв. 880 по регулационния план на гр. Русе, предмет на АЧОС №8163/14.03.2017 г., на стойност 787 080,60 лева, без дължими данъци и такси. Заплащането на цената да се извърши чрез придобиване в собственост от Община Русе на част от новопостроената сграда, в размер на минимум 20% от разгънатата застроена бруто площ, която да включва жилища и един търговски обект от първи партерен етаж със застроена площ 100 кв.м., със съответни идеални части от общите части на сградата, прилежащи към предоставените в собственост на Община Русе самостоятелни обекти в сградата.
3. Определя критерии за оценка на офертите, както следва:
3.1. Размер на обезщетението от бруто разгънатата застроена площ на сградата във вид на жилища и един търговски обект от първи партерен етаж със застроена площ от 100 кв.м., със съответните идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж – не по-малко от 20%. Максимален брой точки – 70;
3.2. Срок за изграждане и въвеждане в експлоатация на сградата, заедно с изградената инфраструктура, тротоари, огради и др. – не повече от 24 месеца от издаване на разрешението за строеж. Броят, вида и размера на обектите се определят допълнително при проектиране на жилищната сграда. Максимален брой точки – 30.
4. Определя оценка на критериите, както следва:
4.1. Брой точки за размера на предложено обезщетение
Х1 = Офериран размер на обезщетението х 70
Максимално офериран размер на обезщетението
3.2. Брой точки за срока на изграждане и въвеждане в експлоатация на сградата
Х2 = Минимален предложен срок за реализация х 30
Офериран срок за реализация
Всички дробни числа, които могат да се получат при прилагане на някоя от горепосочените формули, се закръглят до втория знак след десетичната запетая.
5. Определяне оценка и класиране на офертите, както следва:
Оценяването на офертите на всички допуснати в конкурса кандидати се определя от получения общ бал, представляващ сбор от бала за всеки критерий, по следната формула:
Х = Х1 + Х2
където
Х – общ бал. Максимален общ бал = 100 точки;
Х1 – брой точки за размера на предложено обезщетение;
Х2 – брой точки за срока на изграждане и въвеждане в експлоатация на сградата.
Класирането на офертите се извършва на базата на полученият общ бал.
Класирането се осъществява по възходящ ред на получената оценка, като на първо място се класира офертата с най-висок бал.
При равен брой точки, класиран по-напред е кандидатът, предложил по-висок размер на обезщетението.
Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)