Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1015 Прието с Протокол № 36/14.07.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, по аргумент от чл. 124, ал. 1 и по аргумент от чл. 124, ал. 3 ЗУТ , във връзка с чл. 4, ал. 1 и чл. 4, ал. 4, т. 2 от Закона за индустриалните паркове, § 1, т. 11, буква „а“ и „б“ от ДР на Закона за насърчаване на инвестициите“, чл. 26, ал.1 и ал.2 от Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, чл. 21, ал. 1 от Наредба № 8 от 14 юни 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове, както и във връзка с чл. 19, ал. 1 от КРБ и чл. 55 от КРБ, Общински съвет – Русе реши:

 1. Дава разрешение за изменение на действащия общ устройствен план на Община Русе, в текстовата част за Правила и нормативи за прилагане на ОУПО, като изменението да обхваща следното:
  1.1. В чл. 11 от Раздел 2 да се допълни нова точка 3 със следното съдържание: „Високотехнологична производствена зона (Пс)“, като чл. 11 придобие следния вид:
  „Разновидностите на производствени устройствени зони в ОУПО Русе, за които се спазват показателите и изискванията, подробно описани в Приложение № 1, са следните:
 2. Предимно производствена зона (Пп);
 3. Чисто производствена зона (Пч) и
 4. Високотехнологична производствена зона (Пс)“
  1.2. Да се допълни Приложение № 1 от Правила и нормативи за прилагане на ОУПО- Русе, като се добави нова т.14 „високотехнологична производствена зона (Пс)“, с устройствени показатели по чл. 26, ал. 3, точки 1, 2 и 3 от Наредба № 7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
  На основание чл.124б, ал. 1 ЗУТ решението на общинския съвет по чл. 124 ЗУТ да се разгласи с обявление, което да се постави на определените за това места в сградата на общината, както и на други подходящи места в съответната територия – предмет на плана, и се публикуват на интернет страницата на общината.
  На основание чл.124б, ал. 4 ЗУТ решението по чл. 124 ЗУТ не подлежи на оспорване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Иво Пазарджиев)