Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1015 Прието с Протокол № 38/22.05.2014 г.

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, §22 от ПЗР от ЗУТ, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, Протокол № 23/27.03.2014 г. на Комисията по общинска собственост, скица-предложение за ПУП-ПР, във връзка с влязла в сила Заповед № РД-01-150/23.01.2014 г. на Кмета на Община Русе за подробен устройствен план-план за регулация на кв. 59 по регулационния план на село Николово, Общинският съвет реши:

1. Да се продаде терен, общинска собственост, представляващ придаваема част от 9 кв.м. по улична регулация, приобщен западно към УПИ XXIII-1292, след заплащане на Община Русе цена в размер на 158,00 лв. (сто петдесет и осем лева) и дължимите ДДС, данъци и такси на Иванка Илиева Стоянова и Йордан Димитров Стоянов.
2. Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)