Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1015 Прието с Протокол № 40/13.12.2018 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 1 и ал. 9; чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 30 от Наредба №1 на Общински съвет – Русе за общинската собственост, Общинският съвет реши:
1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2018 г. с продажбата на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот V, в квартал 3, образуван от имот 16 по регулационния и застроителен план на с. Ново село, ЕКАТТЕ: 52235, Община Русе, намиращ се в с. Ново село, Община Русе с площ 1 921 кв.м., отреден за жилищно застрояване, предмет на АОС 8697/04.10.2018 г., вписан под №72, том 32, н.д. 6594, двр. 12854, вх. №13180 от 10.10.2018 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 12 700,00 лева (дванадесет хиляди и седемстотин лева).
2. Дава съгласие за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на общински поземлен имот, представляващ урегулиран поземлен имот V, в квартал 3, образуван от имот 16 по регулационния и застроителен план на с. Ново село, ЕКАТТЕ: 52235, Община Русе, намиращ се в с. Ново село, Община Русе с площ 1 921 кв.м., отреден за жилищно застрояване, предмет на АОС 8697/04.10.2018 г., вписан под №72, том 32, н.д. 6594, двр. 12854, вх. №13180 от 10.10.2018 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, с начална тръжна продажна цена в размер на 12 700,00 лева (дванадесет хиляди и седемстотин лева), без дължими данъци и такси.
Дължимите данъци и такси се определят след провеждане на търга и са за сметка на спечелилия участник – купувач.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)