Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1015

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 1015
Прието с Протокол № 48/23.06.2006 г.
На основание чл.21 ал.1 т.8 ЗМСМА и чл.10 ал.1 т.9 от Наредба №9, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие да бъде извършена замяна между „Хляб и хлебни изделия” ЕООД и Симон Мико Барутчиев като: СИМОН МИКО БАРУТЧИЕВ прехвърли на „ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ” ЕООД правото на собственост на 65.774% върху Магазин №117 по ул. „Панайот Хитов” 48А , гр. Русе с площ от 73.66 м2 и 65.774 % върху Производствени помещения с обща застроена площ от 154 м2 и двата обекта на първи етаж в жилищен блок „Владимир Заимов” ведно с припадащия се процент ид.ч. от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху терена с ОЦЕНКА 95 399 лв., а в замяна „ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ” ЕООД прехвърли на СИМОН МИКО БАРУТЧИЕВ правото на собственост на Магазин за хранителни стоки, находящ се в жил. бл. „Русия”, ул. „Шести септември” №90, партерен етаж със застроена площ от 92.27 м2 с оценка 93 842 лв., без заплащане на разликата.
2. Намалението на активите на „Хляб и хлебни изделия” ЕООД по балансова стойност да се извърши за сметка на собствения капитал на дружеството, група „Резерви”. Новоприетият актив да се заприходи по набавна стойност.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/